Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

VI. Hviezdoslavov Kubín

Dátum pridania: 11.03.2019

Hodnotenia, spomienky


VI. Hviezdoslavov Kubín 12. – 13. júna 1959

celoslovenská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a v samostatnej slovesnej tvorbe

 

Vyhlasovateľ Slovenský ústredný výbor Československého zväzu mládeže

                         Povereníctvo školstva a kultúry

 

Z propozícií

Slovenský ústredný výbor ČSM, ktorý sa stal usporiadateľom Hviezdoslavovho Kubína, po dlhom váhaní a uvažovaní sa rozhodol, že bude iba tematickou prehliadkou:

a) z tvorby P. O. Hviezdoslava na počesť 110. výročia jeho narodenia a 45. výročia vzniku Krvavých sonetov a

b) s revolučnou a povstaleckou tematikou na počesť 15. výročia Slovenského národného povstania.

Aj ináč sa zjednodušil postup: ak sa dovtedy recitovali vždy dve básne (povinná a podľa vlastného výberu), na tomto Kubíne sa recitovala iba jedna báseň.

Vlado Uhlár

 

Účastníci

43 recitátorov, z toho 32 v prednese poézie a 11 v prednese prózy, 35 detí a mládeže, 8 dospelých.

Olívia Hatiarová, Vrútky; Katarína Minichová, Anna Chovancová, Elena Šebová, Gabriela Karpilová, Eva Havašová (maď.), Mária Magdolenová, Mária Krýslová, Bratislava; Dana Špaleková, Marta Valachová, Košice; Štefan Oľha, Zdeněk Hradilák (čes.), František Sedlák, Ivan Stropkovský (ukraj.), Mária Orgonášová, Prešov; Anna Žárová, Banská Bystrica; Jozef Mladoň, Mária Mladoňová, Klížske Hradište; Magda Lévayová, Terňa (Prešov); Marta Koková, Rimavská Sobota; Alžbeta Bánasová, Šaľa; Marianna Tomášová, Elena Čoláková, Krompachy; Ivo Veliký, Sučany; Viera Hoštáková, Mariková; Bohuslava Sochorová, Ružomberok; Anna Bartáková, Bánovce nad Bebravou; Oxana Kačalubová, Dolný Kubín; Eva Tokárová, Poprad; Helena Hájniková, Utekáč; Kristína Krisztová (maď.), Lučenec; Erika Szilvová (maď.), Komárno; Marta Koribaničová (ukraj.), Snina; Mária Vítovská, Nové Mesto nad Váhom; Blažena Haluzová, Solčany; Marianna Štepitová, Ervín Chalupa, Martin; Alena Suchánková, Púchov; Jana Durbáková, Solivar; Ľuba Macková, Tomášovce (Lučenec);

 

Z hodnotení

V kultúrnej oblasti sa začalo s povýšením hovoriť o súťažiach, lebo vraj potom sa tvorí iba kvôli súťaži a len pre súťaž. No obráťme celú vec: či nechať radšej kultúrnu činnosť spať v povýšeneckom vedomí, že nechceme a nebudeme „umele“ ju vyvolávať, a či  s ú ť a ž o u   pohneme a rozhýbeme aj tých, ktorí nevedeli ako a kde začať, ale aj tých, ktorí zaostali a pomaly upadajú do samouspokojujúcej lenivosti.

Vlado Uhlár

 

Nekonala sa tu tradičná súťaž, ale iba prehliadka. Veľmi pekne a pútavo recitovali na HK najmä deti. Nezabudnuteľné ostanú prednesy Zajačej čiapočky Mladoňovej, Zábudlivý Janko – Magdolenovej, Medviedik – Minichovej a Zatúlané húsa O. Hatiarovej. Boli to všetko poučné a vtipné básničky. Vo vyššom vekovom stupni sme tak isto videli niekoľko pekných a strhujúcich prednesov poézie i prózy. Joliot Curie – Špalekovej, Kysuce – Suchánkovej, Pole neorané – Velikého, Hájnikova žena – Štepitovej, Hodina dejepisu – Hradiláka a mnohé iné prednesy mali veľký úspech, cenné myšlienky a zámer. Naprosto sa však nemožno uspokojiť s výberom, ktorý sa recitoval na počesť P. O. Hviezdoslava. Ťažké a náročné partie Hájnikovej ženy recitované dospievajúcou mládežou nevyznievali vždy vierohodne a často postrádali dojem kompaktného myšlienkového celku.

Čo treba s radosťou pochváliť, je pekná ľubozvučná slovenčina. Mnohí už vedia veľmi správne pointovať a gradovať myšlienky, správne klásť logický prízvuk, poznajú dramatickú hodnotu pauzy. Tak isto vyzdvihnutie hlavnej myšlienky a jej adresovanie do hľadiska vedia mnohí veľmi pekne zvýrazniť. Je potešiteľné, že v Kubíne sa stretávame s prednášateľmi vo veku 40 až 50 rokov. V Kubíne by sme taktiež uvítali i našich ochotníkov.

Vlado Svoreň

 

Prvý deň 12. júna bolo umelecké matiné účastníkov všetkých kategórií, druhý deň dopoludnia besedy o problémoch umeleckého prednesu poézie, prózy a vlastnej tvorby. Na práci v porotách, besedách a záverečných umeleckých večeroch sa zúčastnili aj príslušníci Zväzu slovenských spisovateľov Rudo Móric, Milan Ferko, Ľubomír Smrčok a Ľudovít Petrovský. 13. júna popoludní bol slávnostný akt odovzdania diplomov a odmien účastníkom. Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj námestník povereníka školstva a kultúry dr. Michal Topoľský. Podpredseda Národného zhromaždenia A. Žiak pripisuje podujatiam Hviezdoslavovho Kubína veľký význam v mierovom hnutí a na dôkaz toho sa zavádza putovná cena Československého výboru obrancov mieru.

Poroty neurčovali poradie účastníkov. Prehliadka prebiehala na spôsob matiné a na záver 13. júna boli večery v Dolnom Kubíne, Istebnom a Oravskom Podzámku. Najlepšie sa vydaril večer v Istebnom, kde boli najvzornejší poslucháči.

Umelecký prednes na Slovensku nie je len doménou krajov, kde sa rozpráva najčistejšou slovenčinou. Poukazuje na to silná skupina kvalitných recitátorov z Prešovského kraja na čele s Oľhom v poézii a Sedlákom v próze a najnovšie k nim pribudla Mária Orgonášová v poézii, ktorá sa aj na Wolkrovom Prostějove umiestnila v svojej kategórii na čestnom treťom mieste; k týmto sa radia ďalší dobrí z východu. Dalo by sa spomínať veľa dobrých mien z celého Slovenska, začínajúc drobunkou Mladoňovou, cez vyspelú recitátorku Kačalubovú a končiac veľmi dobrým, najstarším účastníkom Mladoňom.

Bola milá povinnosť vidieť tu ľudí aj z rodiny českých pracovníkov v umeleckom prednese a Čs. zväzu spisovateľov.

Ľudovít Petrovský

 

Iba dva či tri hanblivé transparenty neďaleko Domu osvety upozorňujú chodcov, že i napriek šedivému dňu deje sa v meste čosi mimoriadne.

Na vyzdobenom javisku na nás zamyslene pozerá portrét Hviezdoslava. Pod obrazom mobilizujúce verše V. Mihálika, akoby chceli udávať nielen tón, ale aj obsah tohoročného Hviezdoslavovho Kubína:

„Svet životom jak zlaté pole vzplanie

Do komunizmu prejdú naše zbrane

Siať obilie a kotly rušňov kuť“

Vidíš pred sebou túto mládež vo zväzáckych košeliach alebo s pionierskymi šatkami. Vystupujú sebavedome, väčšina z nich recituje pekne, až ti vtlačia slzu do oka. Prevláda klasika, najviac Hviezdoslav, potom Němcová, Ady, Attila, Podjavorinská, objaví sa aj Jesenin. Prednášatelia a recitátori sa pekne vyrovnávajú s ťažkými básňami Hviezdoslava, najmä mladá Vitovská z Nového Mesta nad Váhom, Orgonášová z Prešova, kvalitný recitátor Oľha, tiež z Prešova.

Zo súčasných autorov tu zazneli verše Bendovej, Rázusovej, Reisla, Žáryho, Mihálika, prednesené viac z povinnosti, bez zápalu. Jedine Horovova báseň Kysuce zobrazujúca dva svety, videná cez hlboké ľudské vzťahy bývalého drotára k vlastnej žene, zapôsobila v prednese hrejivo a optimisticky.

V prednese prózy sme počuli úryvky z diel M. Figuli, Ľ. Zúbka, Ľ. Ondrejova, a M. Jančovej, tiež väčšinou zo starších prác. Súčasnosť obišla nakrátko.

Po pietnom akte kladenia vencov pred pomníkom P. O. Hviezdoslava zazneli burcujúce Krvavé sonety.

Ľudovít Petrovský

 

Mladý profesor František Sedlák (učí na lesníckej majstrovskej škole v Sigorte pri Prešove) žal znovu triumfy. Jeho výkon bol tým najlepším, čo sa v tohoročnom Hviezdoslavovom Kubíne dosiahlo. Na jeho úspechu rovnakou mierou sa zúčastňuje vlastná vnútorná práca (pochopenie, prežitie) i dokonalá vonkajšia umelecká reprodukcia.

Ivan Veliký zasluhuje si veľké uznanie za výber i za pozorný a premyslený výkon.

U Kokovej bolo možné demonštrovať, akou podmanivou silou pôsobí krása zafarbenia hlasu a jeho zvučnosť v spojení s pútavosťou rozprávaného príbehu.

Elena Šebová disponuje príjemným melodickým hlasom a pracuje na svoj vek so značne vyspelým umením. Bude však musieť hľadať v próze prostejší rozprávací tón (bez vzrušovania).

Jozef Mladoň mal pripravený Předzpěv z Kollárovej Slávy dcery, dal prednosť prednesu básne Kristy Bendovej, v ktorej preukázal vyspelosť a osobitný štýl. Na prvom mieste je vyjadrenie ideového zámeru autora, podávaného však s priveľkým dôrazom, s vyzdvihovaním poučenia.

Daniela Špaleková báseň predniesla živo, presvedčivo, s veľkým zmyslom pre rytmus, ktorý ju však zavše stŕhal až k skandovaniu. Vzácny hlboký hlas, oživená tvár a oko, prirodzený vzruch dotvárali úspech jej vystúpenia.

Vlado Uhlár

 

Tento rok – vzhľadom k predchádzajúcim – bol neúspešný. Hlavne čo sa týka  s p o l o č e n s k é h o   d o s a h u. Nejde predsa  i b a  o to, aby sa niekoľko desiatok najlepších recitátorov stretlo a   p r e    s e b a   si prednášalo.

O nič vlastne nešlo. Ústredné kolo súťaže tvorivosti mládeže v hovorenom slove uskutočnilo sa už predtým v Prostějove – za masovej účasti recitátorov, hercov, spisovateľov apod. Ukázalo sa v kultúrnom dome Kovohút v Istebnom, čo zmôže taká Ritsosova báseň List Joliovi Curiemu v podaní útleho dvanásťročného dievčaťa. Táto báseň urobila na prítomných dvesto občanov nemenší dojem ako silná pôsobivá, brilantná politická prednáška.

Prehliadka bez divákov, bez rozhlasu, bez televízie, bez ľudí, čo sa z nej môžu poučiť, nemá valný význam.

Milan Ferko

 

VI. Hviezdoslavov Kubín všeobecne a napochytro zhodnotil básnik a spisovateľ Milan Ferko, pracovník SÚV ČSM. Výsledkom bolo všeobecné rozladenie, ktoré sa z radov súťažiacich, usporiadateľov, pedagógov a kubínskeho prípravného výboru prenieslo i do slovenskej kultúrnej verejnosti a širokých radov recitujúcej mládeže. Wolkrov Prostějov nemohol nahradiť slovenský Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa v znamení neoprávnených a pochybených obáv z buržoázneho nacionalizmu stával obeťou nezdravých centralistických tendencií novotnovského systému.

Pre tento zvrat nazvali sme VI. Hviezdoslavov Kubín krízovým. Rok 1960… Hviezdoslavov Kubín sa nekonal. Ovzdušie obáv a zastrašenosti doľahlo na naše kultúrne snaženia. Chýbala podporná a podnetná činnosť Slovenskej národnej rady, jej povereníctiev pre školstvo a kultúru. Rok 1959 a najmä 1960 boli čiernymi rokmi v dejinách Hviezdoslavových Kubínov.

Vladimír Uhlár

 

Zo spomienok

Vasiľ Biľak, keď ho vymenovali za povereníka školstva a kultúry, hneď na začiatku panovania zrušil Hviezdoslavov Kubín ako celoslovenskú súťaž.

Štefan Oľha

 

Najlepší recitátori

Prednes poézie

I. kategória           Olívia Hatiarová, Vrútky – Mária Rázusová-Martáková: Zatúlané húsa

II. kategória          Katarína Minichová, Bratislava – Pavel Kohout: Medvedík

III. kategória         Dana Špaleková, Košice – Jannis Ritsos: List Joliotovi-Curiemu

IV. kategória         Marta Valachová, Košice – Krista Bendová: Ruky

V. kategória          Štefan Oľha, Prešov – Pavol Országh Hviezdoslav: Krvavé sonety

VI. kategória         Jozef Mladoň, Klížske Hradište – Krista Bendová: Darca krvi

                              

Prednes prózy

I. kategória           Mária Mladoňová, Klížske Hradište – Viera Osejevová: Zajačia čiapka

II. kategória          Anna Chovancová, Bratislava – Ľudová rozprávka: O kohútikovi a psovi

III. kategória         Elena Šebová, Bratislava – Margita Figuli: Mladosť

IV. kategória         Marta Koková, Rimavská Sobota – Ľudo Zúbek: Stretnutie s Marínou                  

V. kategória          Ivo Veliký, Sučany – Peter Jilemnický: Pole neorané

VI. kategória         František Sedlák, Prešov – Štefan Letz: Kohútik

 

Cena Československého výboru obrancov mieru za priekopnícku prácu na poli šírenia umeleckého prednesu medzi pracujúcimi a mládežou, za trvalú účasť a veľmi dobrú úroveň prednesu na Hviezdoslavových Kubínoch

                Štefan Oľha, Prešov

 

Zdroje

Vlado Uhlár: Recitačné umenie – problém. Práca, 28. marca 1959.

Ľudovít Petrovský: Hviezdoslavov Kubín na nových cestách. Večerník, 16. júna 1959.

Vlado Svoreň: Hviezdoslavov Kubín a jeho význam. Cieľ, 15. júna 1959.

Ľ. P.: V Hviezdoslavovom Kubíne. Kultúrny život, 28. júna 1959.

Milan Ferko: Festivaly poézie. Kultúrny život 33, 15. augusta 1959.

Vlado Uhlár: VI. Hviezdoslavov Kubín. Ľudová tvorivosť, roč. 9., č. 8/1959.

Zápisník 50. Hviezdoslavovho Kubína. Zost. Jaroslava Čajková. Národné osvetové centrum, Bratislava, 2004. ISBN 80-7121-243-1.

Tak prišla k nám poézia. Pamätnica k XXV. Hviezdoslavovmu Kubínu. Vydavateľstvo Obzor, Bratislava, 1980. 65 – 061 – 80. 02/59

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.