Zobrazenie webového obsahu

Centrum pre autorské práva (CPAP) predstavuje odborné zázemie pre riešenie právno-technických úskalí digitalizačného procesu so zámerom identifikácie právnej ochrany jednotlivých kultúrnych objektov s možnosťou ich ďalšieho použitia, primárne sprístupnením prostredníctvom vytvoreného centrálneho portálu kultúrneho dedičstva Slovenska - Slovakiana. CPAP je inštitúcia, ktorá vznikla ako výstup projektu Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry a svojou činnosťou významným spôsobom napomáha dosiahnutiu ochrany autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom pri digitalizácii a sprístupňovaní digitalizovaného obsahu verejnosti. Vo svojej pracovnej činnosti zabezpečuje viaceré odborné úlohy jednak metodického a jednak praktického charakteru, smerujúce k riešeniu konkrétnych licenčných vzťahov.

Predovšetkým ide o tieto aktivity:
  • tvorba a aktualizácia metodiky pre kategorizáciu kultúrnych objektov z pohľadu autorských práv,
  • tvorba a aktualizácia metodiky pre kategorizáciu metadát ku kultúrnym objektom,
  • negociácie s autormi smerujúce k získaniu súhlasu autora na sprístupnenie diela,
  • poradenská činnosť,
  • kooperačná činnosť,
  • činnosť administratívnej a odbornej podpory,
  • právne poradenstvo pamäťovým a fondovým inštitúciám (PFI) v oblasti autorského práva,
  • návrhy legislatívnych zmien.