Web Content Display

 

Z legislatívnych dôvodov nie je možné na portáli Slovakiana sprístupniť objekty, ktoré spadajú pod autorskoprávnu ochranu alebo obsahujú osobné či citlivé údaje obyvateľov Slovenskej Republiky. Z toho dôvodu Národné osvetové centrum, ako prevádzkovateľ portálu Slovakiana, nie je oprávnené poskytovať prístup k nezačierneným sčítacím hárkom, ani inak o nich poskytovať informácie.

Slovakiana.sk je webový portál určený na online sprístupnenie voľných digitalizovaných kultúrnych objektov pre verejnosť, ktoré sú súčasťou zbierkových fondov partnerských pamäťových a fondových inštitúcií, a ktoré zároveň zabezpečujú ich digitalizáciu. To znamená, že tím Slovakiany sprístupnené objekty nedigitalizuje ani ich nespravuje v zbierkovom fonde. 

Začiernené sčítacie hárky na portáli Slovakiana slúžia verejnosti primárne ako pomôcka pri bádaní, vďaka ktorej je umožnená rýchla identifikácia sčítacieho hárku v Slovenskom národnom archíve, a to na základe jedinečného identifikačného čísla, ktoré sa nachádza v názve sčítacieho hárku sprístupnenom na portáli Slovakiana.

V prípade záujmu o nezačiernenú papierovú alebo digitálnu kópiu sčítacieho hárku je potredbné podať žiadosť na korešpondenčnú adresu Slovenského národného archívu. Z dôvodu ochrany sčítacích hárkov z rokov 1930 a 1940 sa tieto nepredkladajú na štúdium, ale vyhotovujú sa len ich kópie za úhradu nákladov.   

 

Formulár žiadosti

Emailový kontakt:  archiv.sna@minv.sk

Adresa na podávanie žiadostí: Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, Slovenský národný archív, Drotárska cesta 42, P.O.Box 115, 840 05 Bratislava 45