Zobrazenie webového obsahu

Kódex blogera na portáli Slovakiana

Každý bloger sa pri registrácii zaväzuje dodržiavať tento kódex blogera, ktorý upravuje vzťahy prevádzkovateľa blogu a blogerov, nezávislosť blogerov, ich povinnosti vo vzťahu k autorským právam a sankcie za porušenie tohto kódexu.

 

Definícia pojmov:
Blog - súbor textov jedného autora zverejnených na portáli slovakiana.sk
Prevádzkovateľ – Národné osvetové centrum
Bloger - autor textov zaregistrovaný v systéme slovakiana.sk/blog

 1. Nezávislosť blogera a obsah blogov
  • Blogová sekcia portálu Slovakiana je primárne určená pre témy týkajúce sa problematiky digitalizácie kultúrneho dedičstva, autorských práv, kultúry, umenia a histórie, ako aj činnosti kultúrnych, pamäťových a fondových inštitúcií vo svete e-culture. Prípustné sú aj témy odlišné od uvedených, ak sú relevantné k problematike digitalizácie, k obsahu portálu Slovakiana a pod.
  • Bloger má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Pri vyjadrovaní svojich názorov nesmie porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno ľudí, organizácií či inštitúcií alebo zasahovať do súkromných práv fyzických alebo právnických osôb. Výnimkou sú prípady, ak osoby, organizácie či inštitúcie sami jednajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie takejto informácie je vo verejnom záujme.
  • Bloger sa sám musí podriaďovať požiadavke slobodnej výmeny názorov a voľného toku informácií.
  • Bloger nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby, skupiny osôb, inštitúcie alebo organizácie. V prípade konfliktných tém musí bloger poskytnúť primeraný priestor všetkým stranám a ich argumentom. V prípade porušenia tejto povinnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie textu.
  • V prípade, ak bloger uverejní chybnú alebo neúplnú informáciu, je povinný zjednať nápravu a uviesť veci na správnu mieru, a to doplnením informácie do pôvodného textu alebo zverejnením nového príspevku.
  • Bloger nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho blogu nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. V prípade zistenia takéhoto rozporu môže prevádzkovateľ text odstrániť.
  • V prípade závažného podozrenia o rozpore blogu so zákonmi Slovenskej republiky si prevádzkovateľ vyhradzuje právo text okamžite odstrániť, a to až do okamihu, kým bloger toto podozrenie spoľahlivo nevyvráti alebo neposkytne prevádzkovateľovi dostatočné garancie pre opätovné povolenie textu.
  • Bloger vo svojich príspevkoch nesmie propagovať vojny, násilie, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú nevraživosť. Nesmie svojimi príspevkami vyvolávať verejné pohoršenie.
  • Bloger vo svojich príspevkoch prejavuje primeranú úctu k iným národom, tradíciám, kultúre, morálke a výsledkom umeleckej či duševnej činnosti.
  • Bloger nesmie zneužiť informácie a výpovede, ktoré získal vo svojom osobnom či profesnom živote, nesmie vyvíjať nátlak pri získavaní informácií a nezamlčiava informátorovi svoj autorský zámer. Nezverejní bez súhlasu autora časti osobnej korešpondencie a výpovede poskytnuté v rámci súkromných rozhovorov.
  • V prípade, ak bloger dopĺňa či mení už uverejnené príspevky, musí v texte ponechať aj pôvodnú verziu, ku ktorej doplní opravu. Výnimkou z tohto pravidla sú opravy, ktoré nemajú zásadný vplyv na obsah a zmysel príspevku (napríklad oprava gramatických chýb, preklepov).

 2. Autorské práva a citovanie zdrojov
  • Publikovaním textov na portáli Slovakiana dáva autor súhlas so zverejnením týchto textov alebo ich častí na internetovej stránke www.slovakiana.sk, súhlas so šírením textov alebo ich častí prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) ako aj súhlas na šírenie textov ich zverejnením v publikáciách (periodických a/alebo neperiodických) vydávaných prevádzkovateľom portálu, Národným osvetovým centrom. Autor prevádzkovateľovi portálu Slovakiana udeľuje nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch na celú dobu trvania autorských práv. Osobitne autor poskytuje prevádzkovateľovi portálu Slovakiana nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na skrátenie a spracovanie jeho textov, ktoré majú byť zverejnené na internetovej stránke www.slovakiana.sk, a/alebo zverejnené v publikáciách (periodických a/alebo neperiodických) vydávaných prevádzkovateľom portálu Slovakiana, Národným osvetovým centrom. Táto licencia je bezodplatná, ak nie je ďalej uvedené inak a týka sa všestranného použitia textov, najmä vyhotovenia rozmnoženiny textov akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme, verejného rozširovania a sprístupňovania textov. Pokiaľ si bloger neželá zverejnenie svojich textov na stránkach www.slovakiana.sk, na iných portáloch alebo periodikách prevádzkovaných/vydávaných prevádzkovateľom, svoj text neumiestni do blogovej sekcie portálu slovakiana.sk, ale len na svoj súkromný blog.
  • Za zverejnenie textov z blogu portáli Slovakiana, za šírenie textov alebo ich častí prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) ako aj za šírenie textov ich zverejnením v publikáciách (periodických a/alebo neperiodických) vydávaných prevádzkovateľom portálu Slovakiana, Národným osvetovým centrom, blogerovi neprináleží honorár, pokiaľ prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Vyplatenie honorára je podmienené poskytnutím osobných údajov nutných pre zúčtovanie v zmysle platných právnych predpisov. Za viacnásobné publikovanie textu z blogu vo viacerých vydaniach alebo viacerých periodikách vydávaných prevádzkovateľom blogerovi prináleží len jeden honorár, a to vtedy, ak tak rozhodne prevádzkovateľ.
  • Bloger nesmie pod vlastným menom uverejniť cudzí text alebo jeho časť, a to aj v prípadoch, ak text prevezme a preloží zo zahraničného zdroja. Toto pravidlo platí aj pre texty, pri ktorých nie je známy autor – napríklad historické dokumenty alebo texty, ktoré autor dostane emailom.
  • Pre blogera platí povinnosť uvádzať zdroje svojich informácií. Ak je takýmto zdrojom internetové médium, súčasťou citácie zdroja musí byť aj odkaz na zdroj, z ktorého autor blogu čerpal. Ak nie je možné odkázať na konkrétny článok zdroja, je prípustné zverejniť hlavnú stránku zdroja informácií.
  • Pri použití obrázkov, audio a video záznamov a ich častí, bloger ich nesmie použiť, pokiaľ mu nositeľ autorských alebo súvisiacich práv k dielu neudelil súhlas na ich použitie (či už osobne alebo v pravidlách stanovujúcich použitie chránených diel). Vo všetkých prípadoch je bloger povinný uviesť pôvodný zdroj, odkiaľ obrázok (alebo iný predmet práv tretích osôb) pochádza (uviesť ako zdroj slovo internet nestačí).

 3. Bloger a komerčné informácie
  • Nie je prípustné, aby bloger vo svojom blogu propagoval vlastné alebo cudzie komerčné aktivity spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za skrytú reklamu. Za skrytú reklamu sa vo všeobecnosti nepovažuje zmienka o vlastných aktivitách či aktivitách vlastnej alebo cudzej firmy či organizácie v článku, ak je táto aktivita relevantná k téme článku, alebo je uvedená v profile autora. V takomto prípade však bloger na skutočnosť, že je v danej aktivite priamo či nepriamo zainteresovaný, musí výslovne upozorniť vo svojom príspevku.
  • Za pozitívnu alebo negatívnu zmienku firmy, spoločnosti, organizácie, produktu alebo osoby v blogu bloger nesmie prijať ako protihodnotu za takéto zverejnenie žiadny hmotný alebo finančný dar. Prevádzkovateľ portálu Slovakiana má právo v prípade podozrenia príspevok úplne zmazať bez ďalšieho zdôvodnenia.
  • Bloger nesmie predávať na svojom blogu akúkoľvek reklamu.

 4. Vzťah blogera a prevádzkovateľa blogov
  • Bloger publikuje svoje vlastné príspevky na blogu pod svojím vlastným menom a priezviskom.
  • Pri registrácii má bloger povinnosť uviesť o sebe pravdivé údaje, rovnako ako poskytnúť prevádzkovateľovi portálu Slovakiana aktuálne kontaktné údaje, na ktorých je ľahko a bezodkladne zastihnuteľný. V prípade vážneho podozrenia na falošnú identitu má prevádzkovateľ právo blog zrušiť, až kým bloger hodnoverným spôsobom nepreukáže, že údaje v registrácii sú pravdivé. Pred zrušením blogu vyzve prevádzkovateľ blogera na hodnoverné preukázanie svojej identity. V prípade, ak bloger nezareaguje na výzvu prevádzkovateľa v primeranej časovej lehote, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zrušení blogu.
  • Ak sa preukáže falošná identita blogera (sem patria aj nepravdivé alebo neplatné údaje uvedené pri registrácii), má prevádzkovateľ právo zrušiť blog aj bez predchádzajúceho oznámenia blogerovi.
  • Medzi prevádzkovateľom a blogerom nevzniká pracovnoprávny vzťah. Názory vyjadrené v blogu nemusia reprezentovať postoje prevádzkovateľa a nemožno ich považovať za názory prevádzkovateľa.
  • Ak nastane situácia, že aktivity blogera budú dlhodobo v rozpore so záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ na túto skutočnosť blogera upozorní a v prípade opakovaného publikovania nežiaducich príspevkov blogerom má prevádzkovateľ právo príspevky vymazať alebo blogerovi zamedziť ďalšie publikovanie na portáli Slovakiana. Týmto nie je dotknuté právo blogera na slobodné vyjadrovanie názorov a prevádzkovateľ pristúpi k tomuto kroku len vo výnimočnom prípade. Za konflikt so záujmami prevádzkovateľa nebudú považované napríklad príspevky kritizujúce činnosť prevádzkovateľa, jeho zamestnancov, pokiaľ takáto kritika nebude tvoriť podstatnú časť obsahu konkrétneho blogu.
  • Ak by chcel bloger zrušiť svoj blog, požiada o to prevádzkovateľa e-mailom. V takomto prípade môže požiadať o obnovenie svojho blogu alebo o zriadenie nového blogu, najskôr však 6 mesiacov po takomto zrušení. V prípade opakovanej žiadosti o zrušenie blogu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo blogerovi blog opäť neobnoviť.
  • Bloger je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť v prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s blogom blogera, najmä je povinný poskytnúť dôkazy na preukázanie pravdivosti tvrdení uvedených v blogu. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedá bloger prevádzkovateľovi za škody, ktoré mu svojím konaním (ako aj nekonaním) spôsobil, najmä za škody spôsobené v dôsledku prehratého súdneho sporu.

 5. Sankcie za porušenie kódexu
  V prípade porušenia kódexu má prevádzkovateľ v závislosti od miery a závažnosti prehrešku právo:
  1. Upozorniť blogera na to, že porušil kódex, a vyzvať ho k náprave a neopakovaniu prehrešku.
  2. Stiahnuť text, ktorým bloger porušil kódex, z portálu Slovakiana.
  3. Bez upozornenia zmazať zo systému príspevok, ktorým bol kódex porušený.
  4. Zablokovať konto blogera v systéme slovakiana.sk a zneprístupniť jeho texty čitateľom.
  5. Zrušiť a odmietnuť obnoviť blog blogera.