Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zbierka bankoviek a notafília

Notafília je pomerne novým zberateľským odborom, ktorý sa vyčlenil z numizmatiky (zbieranie mincí). Ide o zberateľský odbor, ktorého predmetom záujmu sú papierové platidlá - bankovky.

Zberateľstvo bankoviek sa zvykne rozdeľovať do dvoch skupín na základe historickej hodnoty a to na bankovky, ktoré vznikli do roku 1960 a tie, ktoré vznikali od roku 1961 a vznikajú do súčasných dní.

Notafília je rovnako ako numizmatika začlenená do jednej z pomocných vied historických. Vzhľadom na skutočnosť, že sa prvé papierové platidlá začali objavovať až v 17. storočí ide o mnoho mladšiu pomocnú vedu ako v prípade numizmatiky.

V období vzniku tohto platidla, predstavovali bankovky akési potvrdenie/ zmenky, že má majiteľ uložené zlato v banke, ktorá bankovku vydala. Bankovky teda predstavovali akýsi certifikát o vlastnení zlata a nešlo tak o platidlo v pravom zmysle slova. Postupne sa táto forma vytrácala a z bankoviek sa stalo zákonným platidlom avšak naďalej existoval systém tzv. zlatého štandardu, ktorý deklaroval zameniteľnosť bankoviek za zlato. Zlatý štandard bol zrušený po druhej svetovej vojne. V súčasnej dobe neexistuje systém, ktorý by deklaroval absolútnu zameniteľnosť bankoviek za zlato. Jedine vo Švajčiarsku predstavuje bankovka ekvivalent 40% svojej ceny v zlate.

K celej digitalizovanej zbierke bankoviek sa dostanete cez sekciu súvisiace.