Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo je projekt Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty

Národné osvetové centrum sa zapojilo do digitalizácie kultúrneho dedičstva v apríli 2015 prostredníctvom projektu Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra (DMPP NOC) s cieľom digitalizácie objektov kultúrneho dedičstva, ich sprístupnenie verejnosti a ďalšie zhodnocovanie už zdigitalizovaných kultúrnych objektov.

V rámci projektu a následnej udržateľnosti bolo zdigitalizovaných viac ako 5 500 filmových, textových, grafických a fotografických objektov z archívu NOC a zaarchivovaných viac ako 18 000 kultúrnych objektov, ktoré sú obsahovo viazané na neprofesionálnu umeleckú tvorbu Slovenska.

V spolupráci s ďalšími pamäťovými a fondovými inštitúciami (Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky) bolo vytvorených 90 multimediálnych prezentácií - 3D animácie a náučné videá, ktoré sú sprístupnené na portáli Slovakiana v sekcii Virtuálna exkurzia.

Okrem samotnej digitalizácie a archivácie objektov bolo cieľom projektu i vybudovanie komplexného digitálneho fondu NOC s bádateľňou, kde sa sprístupnia širokej verejnosti všetky zdigitalizované dokumenty, plagáty, fotografie, platne a filmy za účelom ich štúdia, vrátane autorsko-právne chránených objektov. Z hľadiska obsahu ide o veľmi špecifický archív, ktorý mapuje históriu vývoja neprofesionálnej umeleckej scény Slovenska a takisto zreteľne odráža pôsobenie ideológií na kultúrnu sféru a premeny chápania osvety v rôznych oblastiach pôsobenia Národného osvetového centra, resp. Osvetového ústavu.

Digitalizované objekty, ktoré sú autorsko-právne vysporiadané nájdete na portáli Slovakiana v kategórii fotografia a dokumentárny film.

Viac o projekte nájdete v blogu Digitalizácia kultúrneho dedičstva.