Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo je Digitálna knižnica a digitálny archív

Cieľom najväčšieho projektu digitalizácie písomníctva na Slovensku bola masová digitalizácia knižničných a archívnych fondov a ochrana písomného kultúrneho dedičstva pred ich degradáciou vybudovaním funkčnej infraštruktúry pre konzervačné a digitalizačné centrum. To znamená vybudovanie špičkových špecializovaných pracovísk nielen na digitalizáciu knižničných dokumentov, ale aj na ich chemické ošetrenie a reštaurovanie (digitalizačné centrum, dátové centrum, konzervačné centrum so sterilizačnou a deacidifikačnou jednotkou, infraštruktúra kontroly kvality digitalizácie a konzervovania, ktorá zahŕňa laboratóriá papiera, mikrobiologické laboratória a pracoviská opráv a reštaurovania dokumentov) a s tým súvisiace zmodernizovanie časti depozitu sídelnej budovy SNK.

Realizátorom projektu bola Slovenská národná knižnica (SNK) ako hlavný partner v spolupráci so Slovenským národným archívom (SNA). Cieľom bolo zdigitalizovať viac než 2 500 000 slovacikálnych dokumentov, z toho zhruba polovica knižničných objektov SNK a polovica archívnych dokumentov (sčítacích hárkov) partnera projektu. Počet zdigitalizovaných objektov počas realizácie projektu (do septembra 2015) dosiahol číslo 2 649 338 a digitalizácia pokračuje aj naďalej v období udržateľnosti v rozsahu viac než 5 miliónov strán ročne.

Počas realizácie projektu bolo vytvorených 172 nových pracovných miest a po skončení projektu ostalo na udržateľných pozíciách pracovať 72 zamestnancov, 1 udržateľné pracovné miesto zostalo zachované v SNA.

V zrekonštruovanej budove Konzervačného a digitalizačného centra SNK sa vybudovali špičkovo vybavené pracoviská na digitalizáciu, konzervovanie a reštaurovanie fyzických dokumentov. Celý proces začína transportom dokumentov do Konverzačného centra, kde tím odborníkov pred samotnou digitalizáciou vyčistí a posúdi ich fyzický stav. Dokumenty, ktorých fyzický a mikrobiologický stav neumožňuje digitalizáciu, sú z procesu vyradené a podliehajú procesom konzervovania a reštaurovania. Mikrobiologicky kontaminované dokumenty sú zaradené do individuálnej, prípadne hromadnej sterilizácie. Dokumenty ďalej postupujú do procesu digitalizácie. Zamestnanci v Digitalizačnom centre pracujú na 22 profesionálnych manuálnych, polo- i plnoautomatických skeneroch. Jeden skener zoskenuje denne až 3 tis. strán, čo predstavuje celkovú dennú produkciu digitalizačného centra rádovo v desiatkach tisíc strán denne – samozrejme v závislosti od typu, fyzického stavu a kvality skenovaných objektov. Naskenované obrazy dokumentov prechádzajú softvérovým spracovaním, tzv. postprocessingom, v rámci ktorého dochádza k potrebným úpravám obrazu či optickému rozpoznávaniu textu, ktoré je nevyhnutnosťou pre plnotextové vyhľadávanie.

Výstupy projektu pre verejnosť:

Všetky digitalizované dokumenty sú verejnosti prístupné v priestoroch SNK v Martine prostredníctvom digitálnej knižnice dikda.snk.sk, ktorá v súčasnosti obsahuje viac než 1.1 milióna objektov.

V rámci projektu bol tiež vytvorený portál dikda.eu, kde používatelia v elektronickej podobe nájdu reprezentačný výber najatraktívnejších digitalizovaných objektov.

Prehľad voľných i chránených digitalizovaných dokumentov nájdete taktiež na portáli Slovakiana: Digitálna knižnica, Digitálny archív a len k voľným zdigitalizovaným dokumentom sa dostanete cez sekciu súvisiace.

Zdroj: Slovenská národná knižnica