Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | Národné osvetové centrum

Počiatok Národného osvetového centra („NOC“) sa viaže k roku 1953, kedy bolo založené Osvetové ústredie v Bratislave. V tom istom roku vzniklo aj Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave, ktoré sa po troch rokoch zmenilo na Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti. Každá z týchto príspevkových organizácií plnila svoje úlohy samostatne až do 1. augusta 1958, kedy sa obidve organizácie zlúčili a vznikol Osvetový ústav v Bratislave, ktorý vykonával teoretickú, koncepčnú, rozborovú, metodicko-poradenskú a vydavateľskú činnosť. Okrem toho usporadúval školenia a konferencie pre osvetových pracovníkov, metodicky rozvíjal súťaže, prehliadky a festivaly záujmovej umeleckej činnosti, organizoval vrcholné prehliadky, staral sa o reprezentáciu záujmovo umeleckej činnosti v zahraničí a vydával bohatú knižnú i časopiseckú produkciu.

V roku 1990 Osvetový ústav zanikol a rozhodnutím Ministerstva kultúry SR bolo vytvorené Národné osvetové centrum s novým vymedzením činnosti a poslania ako teoretické, koncepčné, výskumné, informačné, výchovno-vzdelávacie, edičné a organizačné pracovisko pre rozvoj a skvalitňovanie kultúry v miestnych podmienkach, pričom od roku 1996 plnilo úlohy metodického centra pre osvetovú činnosť.

V archíve NOC sa nachádza množstvo materiálu, ktorý dokumentuje činnosť organizácie. Pozrite sa, ako to v 2. polovici 20. storočia prebiehalo na súťažiach a festivaloch, vďaka digitalizácii archívnych fotografií a videozáznamov.

 muzeum mesta bratislavy muzeum mesta bratislavy  muzeum mesta bratislavy

1. Hviezdoslavov Kubín/ 2. Scénická žatva/ 3. Folklórny festival Východná

Celý digitalizovaný archív NOC na portáli Slovakiana.

Zdroj: www.nocka.sk