Newsfeed - Odporúčaný obsah

Štatút súťaže o vstupenky na NMAG 2022

“Vyhraj 3x2 lístky na podujatie Noc múzeí a galérií 2022” (ďalej len „Štatút“). Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Národné osvetové centrum. Sídlo: Námestie SNP 471/12, 811 06 Bratislava. IČO: 00164615. DIČ: 2020829888

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 6.5.2022 do 10.5.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 16 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, splní podmienky súťaže. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden zamestnanec Národného osvetového centra.

4. Podmienky účasti v súťaži

Súťažiaci označí v komentári pod promo príspevkom jednu osobu a odpovie na súťažnú otázku. Zapojením sa do súťaže každý Súťažiaci tejto súťaže potvrdzuje, že je autorom svojho príspevku. Výhercovia budú zverejnení na Facebookovej stránke Slovakiana.sk.

5. Výhra

Výhry, ktoré Usporiadateľ v súťaži poskytne - 3x2 lístky na podujatie Noc Múzeí a galérií 2022. Do súťaže sú vložené 3 ceny, ktoré je možné vyhrať. Každý oprávnený výherca získa iba 1 cenu. Výhry do Súťaže venovalo Slovenské národné múzeum.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vybraný spomedzi platne prihlásených účastníkov, formou žrebovania. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile Slovakiana.sk Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Organizátor súťaže výhru odovzdá výhradne len osobným odberom na adrese Námestie SNP 471/12, 811 06 Bratislava.

8. Ochrana osobných údajov

Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 3.5.2022