Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo je Digitálna audiovízia

Digitálna audiovízia je národný projekt realizovaný Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), ktorého hlavným cieľom je záchrana a trvalé uchovanie filmových, zvukových a zvukovo-obrazových objektov vo vysokej kvalite.

Národný projekt Digitálna audiovízia je najväčším digitalizačným projektom audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike. V rámci neho vznikli dve digitalizačné strediská v SFÚ a RTVS, kde bolo zdigitalizovaných 61 650 kultúrnych objektov. Digitalizačné pracovisko SFÚ bolo vybudované v suterénnych priestoroch kina Lumière, ktoré je vybavené najmodernejšími technológiami v súlade so súčasnými požiadavkami filmových archívov a distribučných kanálov pre audiovizuálne diela. Na ploche 700m2 je vybudované vhodné prostredie pre narábanie, digitalizáciu a dlhodobú archiváciu, ktoré sa naďalej využíva na digitalizáciu a digitálne reštaurovanie kinematografických diel zo zbierok Národného filmového archívu.

Celkový digitalizačný proces je náročná operácia, ktorá si vyžaduje prvotné aj postprocesné spracovanie. Objekty zaradené do projektu Digitálna audiovízia prešli úvodným laboratórnym spracovaním, diagnostikou a ošetrením. Súčasťou je aj zaevidovanie a vytvorenie digitalizačného záznamu. Samotná digitalizácia je následne konverzia z analógovej do digitálnej podoby, ktorá ale odráža aktuálny stav filmu. Digitalizáciou prechádzajú dlhometrážne, ako aj krátkometrážne filmy, ktoré sú po digitalizácii prístupné na DVD a bluray nosičoch, v televízii a predovšetkým na plátnach digitálnych kín.

Jedným zo zámerov je zachovať autentickosť filmu pri konverzii do digitálnej podoby, čo bolo však pre pracovníkov strediska častokrát výzvou, nakoľko sa prevádzanie diela uskutočňovalo na celkom iný typ média, ktoré má iné vlastnosti a technické parametre ako pôvodný záznam. Celková konverzia sa uskutočňuje pod dohľadom garantov a odborníkov, aby sa digitalizovaný výstup čo najviac priblížil pôvodnej forme filmu. Súčasťou procesu digitalizácie objektov je vytvorenie vhodných metadát, a teda popisných informácií k filmu. Takto vytvorený popis ďalej slúži na prepojenie s databázovým systémom, aby sa film dal ľahko vyhľadať a používať.

Výnimočnosť projektu spočíva v záchrane a uchovaní diel, ktoré okrem umeleckej hodnoty majú aj nesmiernu informačnú hodnotu pre bádateľov, študentov a odborníkov a ktorú ocenia aj budúce generácie filmových výskumníkov.

Ku všetkým ukážkam zdigitalizovaných diel v archíve SFÚ sa dostanete cez sekciu súvisiace.

Zdroje:

Erik Kriššák; Peter Csordás – Národný projekt Digitálna audiovízia
Film.sk – Cestou digitalizácie