Newsfeed - Odporúčaný obsah

Štatút súťaže - narodeniny Slovakiana

Štatút súťaže o risografiku 2022

“Vyhraj originálnu risografiku pri príležitosti 7. narodenín Slovakiany” (ďalej len „Štatút“). Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Národné osvetové centrum. Sídlo: Námestie SNP 471/12, 811 06 Bratislava. IČO: 00164615. DIČ: 2020829888

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 26.11.2022 do 2.12.2022 12:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 16 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, splní podmienky súťaže. Súťaže sa nemôže zúčastniť žiaden zamestnanec Národného osvetového centra.

4. Podmienky účasti v súťaži

Súťažiaci v komentári pod príspevkom odpovie na súťažnú otázku. Zapojením sa do súťaže každý Súťažiaci tejto súťaže potvrdzuje, že je autorom svojho príspevku. Výhercovia budú zverejnení na Facebookovej stránke Slovakiana.sk.

5. Výhra

Výhry, ktoré Usporiadateľ v súťaži poskytne - 3x originálna risografika vytvorená v spolupráci Školy dizajnu a Slovakiany v roku 2022. Po ukončení súťaže budú vyžrebovaní 3 výhercovia, z ktorých každý vyhrá 1 risografiku. Výhry do Súťaže venovala Slovakiana.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vybraný spomedzi platne prihlásených účastníkov, formou žrebovania. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile Slovakiana.sk Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Organizátor súťaže výhru odovzdá osobným odberom na adrese Námestie SNP 471/12, 811 06 Bratislava alebo odošle poštou na adresu Výhercu.

8. Ochrana osobných údajov

Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 26.11.2022