Newsfeed - Odporúčaný obsah

Súťaž | o 2 vstupenky na festival Scénická žatva

Pravidlá súťaže

Usporiadateľom Súťaže o voľné vstupy na festivalScénická žatva 2019 (ďalej len „Súťaž“) je Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, IČO: 00164615, DIČ: 2020829888, právna forma: štátna príspevková organizácia MK SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny, vydanej MK SR: MK-2472/2016-110/8080 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Národné osvetové centrum“).

Instagram súťaž o 2 vstupenky na festival Scénická žatva (ďalej len „Súťaž“) je súťaž určená fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci musí byť registrovaný na Instagrame. Pre zapojenie sa do Súťaže je potrebné splniť 2 podmienky:


1. Používateľ musí byť sledovateľom profilu @slovakiana.sk a zároveň musí označiť súťažnú fotografiu symbolom "páči sa mi".

2.Používateľ v komentári označí osobu, s ktorou by chcel ísť na festival.


Používateľ, ktorý splní obe podmienky (body 1a. a 1b. týchto pravidiel), sa stáva súťažiacim.

2. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 29. 7 do 1.8. 2019.

3. Výhry

2 permanentky na festival Scénická žatva 2019.

Výhercom sa výhry doručia na adresu, ktorú poskytnú usporiadateľovi na základe zaslania správy na Instagrame po vyžrebovaní. Výhry budú doručené poštou.

4. Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradené všetky instagramové profily, ktoré splnia podmienky Súťaže do 1.augusta 2019. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa najneskôr dňa 2.8. 2019 za účasti štyroch zvolených zástupcov zo zamestnancov usporiadateľa. Výherca bude kontaktovaný cez správu na Instagrame.

5. Osobitné ustanovenia

Účasť zamestnancov a osôb v pracovnom pomere s usporiadateľom súťaže a zamestnancov firiem spolupracujúcich na realizácii tejto súťaže sa zakazuje.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky súťažiacich v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi od súťažiacich, ako aj v súvislosti s neprevzatím výhry. Výhry neprevzaté do 60 dní od uzávierky súťaže prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním a sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené.

6. Záverečné ustanovenia, osobné údaje a osobnostné práva

Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov súťažiach vydavateľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zapojením sa do súťaže súhlasím s pravidlami súťaže.

Súhlasím, aby spoločnosť Národné osvetové centrum so sídlom Nám SNP 12 (ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu názvu instagramového profilu, a to na nasledovný účel realizácie a vyhodnotenia Súťaže, a to počas doby trvania Súťaže. Ďalej súhlasím, aby Spoločnosť spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a adresa trvalého pobytu a to na nasledovný účel doručenia výhier, a to počas obdobia 24 mesiacov od udelenia súhlasu.

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a nebudú prenášané do tretích krajín, resp. nebudú predmetom. Moje osobné údaje nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti Spoločnosti.

V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je osobneudaje@nocka.sk .Podrobnejšie informácie k spracúvaniu ochrane mojich osobných údajov.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook alebo Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.