Newsfeed - Odporúčaný obsah

Mortuáriá - maľované príbehy na pohrebných štítoch

Mortuáriá, tiež označované ako pohrebné štíty, sú originálne maľované príbehy s jedinečným výtvarným prejavom, ktoré dokumentujú životné osudy a erby príslušníkov. Okrem narodenia, či úmrtia je na nich opísaný život človeka, čo robil a akú funkciu zastával. Na jednom mieste sú tak predstavené kľúčové okamihy jeho pozemskej púte a najvýznamnejšie úspechy, ktoré v živote dosiahol.

Špecifické sú pohrebné štíty žien, tzv. aliančné erby, kde je okrem rodového erbu ženy (napravo) vyobrazený aj erb jej manžela (naľavo). Tento typ mortuália sa začal maľovať až od konca 80. rokov 18. storočia, dovtedy bol tvorený len erbom rodu, z ktorého pochádzala a jej manžel bol zmienený len v texte.

Mortuáriá, pôvodne zhromažďované v kostoloch a rodových archívoch, sa v priebehu 20. storočia dostali prevažne do štátnych archívov a muzeálnych zbierok. Medzi najväčšie zbierky pohrebných erbov v strednej Európe patrí zbierka hodvábnych a papierových mortuárií Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici v počte 203 kusov, ktoré patria celkom 176 osobám zo 132 šľachtických rodov. V najmenšom počte sú zastúpené pohrebné erby žien (56 kusov), ale z toho je až 23 aliančných erbov. V zbierke Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici sa nachádzajú pohrebné štíty šľachtických rodov prevažne zo stredného Slovenska, najpočetnejšie je zastúpený rod Radvanských. Zbierka mortuárií je v depozitoch múzea uchovávaná už od roku 1952.
Keďže ide o unikátnu zbierku, verejnosti bola mnoho rokov neprístupná. To sa však zmenilo príchodom digitalizácie a v súčasnosti sú sprístupnené verejnosti aj prostredníctvom portálu Slovakiana. Pre ich zobrazenie prejdite do sekcie súvisiace.