Newsfeed - Odporúčaný obsah

6 slovenských prvkov na Reprezentatívnom zozname NKD ľudstva

Pod pojmom „kultúrne dedičstvo“ si netreba predstavovať len kultúrne pamiatky v podobe monumentov či súborov kultúrnych predmetov. Kultúrne dedičstvo zahŕňa aj tradície, rituály, múzické umenie, spoločenské zvyklosti, slávnostné udalosti, vedomosti a skúsenosti týkajúce sa prírody a vesmíru alebo vedomosti a zručnosti potrebné pre tradičné remeslá, ktoré možno súhrnne označiť pojmom „nehmotné kultúrne dedičstvo“ alebo aj „živé dedičstvo“ (z angl. „living heritage“). Na ochranu tejto kategórie kultúrneho dedičstva, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu, bol v roku 2003 podpísaný Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej len „dohovor“).

V súvislosti s dohovorom boli vytvorené aj dva zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva:

1. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

(momentálne je na zozname celkovo zapísaných 314 elementov)

2. Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré si vyžaduje naliehavú

ochranu (momentálne je na zozname zapísaných 38 elementov).

Zápis elementu na jeden z hore uvedených zoznamov predstavuje medzinárodné uznanie, ktoré UNESCO priznáva výnimočným formám ľudových a tradičných vyjadrení, akými sú napr. hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky týkajúce sa prírody a sveta, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. Súčasne sa týmto formám národnej kultúrnej identity poskytuje medzinárodná podpora a ochrana.

V súvislosti s ochranou nehmotného kultúrneho dedičstva vznikol aj zoznam tzv. „best practices“ (voľný preklad z angl. – najlepšie alebo osvedčené postupy), ktorý momentálne zahŕňa 12 programov, projektov a aktivít, ktoré sa osvedčili ako najlepšie pri ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a boli za najlepšie označené Medzivládnym výborom pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Slovenská republika tiež zaujala svoje miesto na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a to až šiestimi elementmi:

1. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba,

2. Terchovská muzika,

3. Gajdošská kultúra,

4. Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách,

5. Horehronský viachlasný spev,

6. Modrotlač.

K väčšiemu množstvu informácií sa dostanete kliknutím na jednotlivé elementy.

K vybraným ukážkam zdigitalizovaných diel nehmotného kultúrneho dedičstva sa dostanete cez sekciu súvisiace.

Zdroj: UNESCO