Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zbierka predmetov z Múzea mesta Bratislavy

Medzi významné múzea, ktoré významnou mierou participujú na mapovaní a prezentovaní histórie nášho hlavného mesta a Slovenska patrí nepochybne aj Múzeum mesta Bratislavy.

Múzeum mesta Bratislavy - založené v roku 1868 - je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Vzniklo z iniciatívy Bratislavského okrášľovacieho spolku a mešťanostu H. Justiho. V roku 1923 múzeum prešlo ako súčasť Vedeckých ústavov mesta Bratislavy pod správu Magistrátu. Od roku 1953 je Múzeum mesta Bratislavy samostatnou inštitúciou s výnimkou rokov 1959 – 1960, kedy bolo zložkou Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy.

Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Zameranie múzea prezentujú i jednotlivé expozície, mnohé z nich umiestnené v architektonicky cenných, pamiatkovo chránených objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre návštevníkov desať stálych tematických múzeí, ktoré sú situované predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.

Múzeum mesta Bratislavy má v súčasnosti deväťdesiat dva zamestnancov - odborných, administratívnych, výkonných. Do uvedeného počtu patria aj osoby prvého kontaktu. Ich počet je pohyblivý a pôsobia v jedenástich tematických múzeách. Organizačne a odborne múzeum zabezpečuje sedem oddelení: odborné oddelenie, oddelenie dokumentácie, oddelenie reštaurátorov, oddelenie komunikácie, oddelenie ekonomické, oddelenie Hrad Devín, oddelenie prevádzky. V zbierkových fondoch múzea sa nachádza k decembru 2016 vyše 125 332 zbierkových predmetov.

Základný predmet činnosti je zhromažďovanie, odborné spracovávanie, ošetrovanie, reštaurovanie a ochraňovanie muzeálnych zbierkových predmetov ako hmotných dokumentov dejín Bratislavy. Sprístupňovanie výsledkov zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a krátkodobých výstav. Zabezpečovanie popularizácie zbierkového fondu a výsledkov práce múzea formou múzejnej pedagogiky, odborných prednášok, programov, organizovaním odborných seminárov a prostredníctvom publikačnej činnosti. Múzeum výsledky svojej odbornej práce zverejňuje prostredníctvom vydavateľskej činnosti. Vydáva Zborník a iné periodické a neperiodické publikácie v printových a elektronických formách a médiách.

Ku všetkým digitalizovaným objektom zo zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy sa dostanete cez sekciu súvisiace.

Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy