Zobrazenie webového obsahu

Spustený portál kultúry – Slovakiana

V novembri 2015 bol spustený portál kultúry Slovakiana, ktorý pre odbornú aj laickú verejnosť sprístupňuje výsledky digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva. Portál je súčasťou siete európskych kultúrnych portálov na čele s celoeurópskym kultúrnym portálom Europeana. Obsah na portáli bude priebežne aktualizovaný s ďalším postupom digitalizácie kultúrneho dedičstva. O novinkách vás budeme informovať.


Sčítacie hárky a ich sprístupnenie

Ak ste už na slovakiane hľadali sčítacie hárky, mohli ste sa začudovať, prečo sú ich popisné časti  takmer celé začiernené. Zrejme ste si správne vysvetlili, že to je kvôli ochrane osobných údajov, ktoré sa v sčítacích hárkoch objavujú, a ktorých ochrana vyplýva zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.

Zaradenie sčítacích hárkov do procesu digitalizácie prinieslo Slovenskému národnému Archívu (SNA) nové možnosti, na základe ktorých Vám na svojom pracovisku môžu pracovníci SNA sprístupniť  konkrétny sčítací hárok k nahliadnutiu v elektronickej podobe. Vďaka ich digitalizácii máte teraz on-line prístup k základnému okruhu informácií, ako sú okres, mesto, ulica, číslo domu, rok a taktiež číslo sčítacieho hárka, podľa ktorého Vám dnes už vedia v SNA sprístupniť zdigitalizovaú podobu originálu, alebo vyhotoviť jeho kópiu. Vo väčšine prípadov poskytovala SNA sčítacie hárky vo svojich priestoroch ako kópiu pôvodného originálneho hárku. Dôvodom bola ochrana hárku pred zničením. Vzhľadom na digitalizáciu ale odpadá zdĺhavé vyhľadanie hárku a vyhotovenie jeho kópie. SNA vie pri práci s digitálnym obsahom hárok rýchlo vyhľadať a poskytnúť relevantný zdroj pre akéhokoľvek návštevníka.

Orientácia v množstve sčítacích hárkov z celého Slovenska a vyhľadávanie medzi nimi je tiež možné prostredníctvom údajov ako okres, mesto, či ulica.

Pozn.: zaznamenali sme problémy pri vyhľadávaní podľa obce. Na ich odstránení pracujeme.

Informáciu o práci so sčítacími hárkami vysvetľuje Slovenský národný archív aj na svojej Facebook stránke.