Zobrazenie webového obsahu

Často kladené otázky o autorských právach

Prečo na portáli Slovakiana nemôžem vidieť všetky diela? 

Je to predovšetkým z právnych dôvodov, podrobné vysvetlenie nájdete tu.

Prečo mám k niektorým dielam voľný prístup a na niektoré diela si potrebujem predplatiť paušál? 

Verejnosť má prístup len k tým dielam, ktorých autorskoprávna ochrana už uplynula a dielo sa stalo voľným alebo k tým dielam, s autormi či nositeľmi práv ktorých sa uzatvorila licenčná zmluva oprávňujúca dané dielo použiť sprístupnením verejnosti. Verejnosť si môže predplatiť paušál v špecifických prípadoch, napríklad na prezeranie obchodne nedostupných diel, pri ktorých síce autorskoprávna ochrana ešte neuplynula, avšak autorský zákon nám dovoľuje ich sprístupnenie za určitých podmienok. Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny, ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva (to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci), ktoré je uložené v knižnici, archíve alebo v múzeu a ktoré je zapísané v zozname obchodne nedostupných diel vedeným Slovenskou národnou knižnicou. Keďže autorskoprávna ochrana na takéto diela ešte neuplynula, je potrebné uhradiť za ich použitie poplatok, ktorý slúži, okrem iného, ako odmena autorovi či inému nositeľovi práva za takéto použitie diela. Možnosť vytvorenia tejto služby na portáli Slovakiana je založená na uzatvorení licenčnej zmluvy medzi organizáciou kolektívnej správy LITA a inštitúciou, ktorá ma dané dielo vo svojej zbierke.

Keď si zakúpim dielo prostredníctvom služby download, stane sa mojim vlastníctvom a môžem si s ním robiť čo chcem? Môžem ho ďalej šíriť? 

Ku každému autorskému dielu sa viaže autorské právo. Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva (právo označiť/neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom, rozhodnúť o zverejnení svojho diela, právo na nedotknuteľnosť diela) a výhradné majetkové práva (použiť dielo a udeľovať súhlas na každé použitie diela). Osobnostné práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú, majetkové práva trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Počas tejto doby trvania majetkových práv je dielo chránené, použiť dielo je možné len so súhlasom autora alebo iného nositeľa práva. Autorský zákon č. 618/2003 z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v § 56 demonštratívne uvádza, čoho sa môže domáhať autor v prípade neoprávneného zásahu alebo hrozby takéhoto zásahu do jeho práva.

Prečo sú niektoré časti kultúrnych objektov začiernené? 

V prípade začierňovania ide v prevažnej väčšine o súvis s ochranou osobných údajov, kde sme vzhľadom na zákonné povinnosti boli nútení niektoré časti kultúrnych objektov dočasne začierniť.

Ako zistím akej povahy je kultúrny objekt? Napr. či je autorskoprávne chránený alebo nie? 

Na uvedené slúži informácia o právnom stave, ktorá je pri jednotlivých kultúrnych objektoch zobrazená.


Vyhľadávanie na portáli Slovakiana

Ako funguje vyhľadávanie? 

Na Slovakiane sa nachádzajú milióny kultúrnych objektov a v budúcnosti ich bude pribúdať. Vyhľadávanie je preto najčastejší spôsob, ako sa používatelia budú dostávať ku kultúrnym objektom. Tejto skutočnosti sú prispôsobené možnosti vyhľadávania, ktoré poskytujú viacero vzájomne kombinovateľných spôsobov vyhľadávania.

Štruktúra vyhľadávania
Vyhľadávanie sa skladá z dvoch základných prvkov: fazety a vyhľadávacieho riadku.

Fazeta poskytuje filter: vyhľadávať sa bude iba v rámci kultúrnych objektov, ktoré sú zvolené vo fazete (napr. iba objekty z SNG z rokov 1900 – 1950). Pokiaľ používateľ okrem kultúrnych objektov vyhľadáva aj v iných entitách, napr. blogoch, fazeta sa vzťahuje iba na kultúrne objekty.

Vyhľadávací riadok: používateľ doň napíše konkrétny dopyt, podľa ktorého sa vyhľadáva.

Základná logika vyhľadávania
Vyhľadávanie prebieha v rámci textov kultúrnych objektov, autorít, blogov, virtuálnych výstav, diskusií a statických článkov na portáli. Pokiaľ nejaký text zodpovedá dopytu zadanému vo vyhľadávacom riadku, príslušná entita sa zobrazí v rámci výsledkov vyhľadávania (vyhľadá sa).

V dopyte vo vyhľadávacom riadku možno používať nasledujúce výrazy:
- Slová a frázy
- Zástupné znaky
- Regulárne výrazy
- Operátory

Pravidlá vyhľadávania
Základnou jednotkou vyhľadávania sú slová a frázy. Slovo možno napísať priamo do riadku vyhľadávania bez úvodzoviek a iných znakov, napr. Bodíky, Predjarie, Štúr. V takomto prípade sa vyhľadajú aj skloňované tvary zadaných slov. Jedno alebo viac slov možno uzavrieť v dvojitých úvodzovkách, napr. "Predjarie v Bodíkoch", čo sa nazýva fráza. V takomto prípade sa vyhľadá iba presné znenie – tj. iba slová v zadaných tvaroch a v zadanom poradí.
Do vyhľadávacieho riadku je možné zadať aj viacero slov a fráz. Vyhodnocuje sa to nasledovne: - Pokiaľ sa do vyhľadávacieho riadku zadá viacero slov alebo fráz oddelených medzerou, vyhľadajú sa texty, kde sú všetky zadané slová a frázy, pričom sa nemusia vyskytovať v zadanom poradí. Je to ekvivalent logického <and>.
- Pokiaľ sa do vyhľadávacieho riadku zadá viacero slov alebo fráz oddelených čiarkou, vo výsledkoch vyhľadávania sa musí vyskytovať aspoň jedno zadané slovo alebo fráza. Je to ekvivalent logického <or>.
- Pokiaľ sa do vyhľadávacieho riadku zadá viacero slov alebo fráz, pričom niektoré sú oddelené medzerou a niektoré čiarkou, vyhodnocuje sa to identickým spôsobom ako keď sú slová alebo frázy oddelené operátormi <and> a <or> (vysvetlené nižšie).

Zástupné znaky možno použiť v slove alebo fráze. Sú dva:
- Hviezdička (*) zastupuje 0, 1 alebo viac znakov. Napr. ak sa zadá auto*, vyhľadajú sa aj výrazy auto, automobil, autobus, autorita, autobusár. Pokiaľ je hviezdička súčasťou slova, vyhľadajú sa aj skloňované tvary všetkých doplnených výrazov. V uvedenom príklade sa teda vyhľadajú aj výrazy aute, auta, autá a pod. Pokiaľ je hviezdička súčasťou frázy ("auto*"), vyhľadajú sa len základné tvary všetkých výrazov, ktoré boli doplnené. V uvedenom príklade sa teda vyhľadajú aj výrazy autorite, autobusom, ale nie aute, auta a autá.
- Otáznik (?) zastupuje presne jeden znak. Napr. ak sa zadá ma?ka, vyhľadajú sa aj výrazy matka, mačka, majka. Čo sa týka skloňovania, platí to isté ako pri hviezdičke: pokiaľ je otáznik súčasťou slova, vyhľadajú sa aj skloňované výrazy (mačke, matky); pokiaľ je súčasťou frázy, vyhľadajú sa len základné tvary.

Regulárne výrazy fungujú podobne ako hviezdička a otáznik, ale špecifikujú množinu znakov, ktorú môžu zastúpiť. Je pred nimi vždy potrebné napísať <wildcard> a hľadaný výraz zadať do dvojitých úvodzoviek. Sú dva:
- Množina znakov – napr. ak sa zadá <wildcard> "l[eoa]s", vyhľadajú sa výrazy les, los aj las.
- Rozsah znakov – napr. ak sa zadá <wildcard> "l[a - c]s", vyhľadajú sa výrazy las, lbs aj lcs.
- Pri vyhľadávaní regulérnych výrazov sa vyhľadajú aj skloňované tvary.

Operátory buď spájajú dve slová alebo frázy alebo sa týkajú jedného slova alebo frázy. Je ich niekoľko:
- <or> – vkladá sa medzi slová / frázy, spája ich; v tom prípade vyhľadávaniu vyhovujú všetky texty, ktoré obsahujú aspoň jedno z prepojených slov / fráz. Je to ekvivalent oddelenia slov čiarkou.
- <and> – vkladá sa medzi slová / frázy, spája ich; v tom prípade vyhľadávaniu vyhovujú všetky texty, ktoré obsahujú obe slová / frázy. Nezáleží pritom na poradí výskytu. Je to ekvivalent oddelenia slov medzerou.
- <not> – vkladá sa pred slovo / frázu; v tom prípade vyhľadávaniu nevyhovujú texty, ktoré obsahujú dané slovo / frázu.
- <near/n> – vkladá sa medzi slová / frázy; definuje maximálnu vzdialenosť, ktorá musí medzi slovami / frázami byť, aby text vyhľadávaniu vyhovel. Parameter "n" treba zameniť za konkrétne číslo, napr. vyhľadávaniu Slovenská <near/2> galéria vyhovujú reťazce Slovenská galéria (vzdialenosť 1) aj Slovenská národná galéria (vzdialenosť 2), ale nie Slovenská veľká národná galéria (vzdialenosť 3).
- <typo> – vkladá sa pred slovo / frázu; v tom prípade vyhľadaniu vyhovujú aj podobné reťazce, teda odfiltrujú sa prípadné preklepy. Napr. pri <typo> Medňanský sa vyhľadá aj Mednyánszky a pod.
- V prípade, že sa použije viacero operátorov, vyhodnocujú sa v nasledovnom poradí: <not>, <and>, <or>. Napr. výraz štúr <or> francisci <and> <not> hurban sa vyhodnotí ako štúr <or> (francisci <and> <not> hurban). Dva operátory <not> sa vynulujú.

Väčšinu spôsobov vyhľadávania je možné kombinovať (napr. <wildcard> "Veče[rsg]" <and> <not> <typo> Medňanský).
Vyhľadávanie nikdy neberie do úvahy veľké a malé písmená.