Zobrazenie webového obsahu

V rámci portálu Slovakiana je sprístupnené veľké množstvo rôznych kultúrnych objektov od obrazov, historických predmetov, kníh až po digitálne zobrazenie veľkých nehnuteľných objektov, akými sú hrady a rôzne námestia. Možnosť sprístupnenia kultúrnych objektov závisí od posúdenia stavu právnej ochrany, ktorá sa na kultúrny objekt vzťahuje. Aj vzhľadom na typológiu kultúrnych objektov ide najčastejšie o ochranu autorskoprávnu. Nemožno zanedbať ani vplyv a prepojenie s ochranou osobných údajov, utajovaných skutočností, prípadne samotný zámer ochrany napríklad archeologického náleziska formou nezobrazenia niektorých metadátových údajov. Preto aj v prípade, ak nejde o autorskoprávne chránený kultúrny objekt, môže nastať situácia, že takýto objekt nemôže byť sprístupnený vôbec alebo iba v určitom rozsahu.

 

Primárnym právnym predpisom v oblasti autorského práva je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý upravuje jednak predpoklady vzniku autorských diel, možnosti ich dovoleného použitia, dĺžku lehoty ochrany, ale aj mnohé iné súvisiace témy. Na portáli Slovakiana možno sprístupniť verejnosti len tie diela, ktorých lehota trvania autorských práv už uplynula, teda dielo sa stalo „voľným“, alebo diela, pri ktorých bola uzatvorená licenčná zmluva umožňujúca tento spôsob použitia.

 

Istú výnimku predstavuje inštitút tzv. osirelých diel. Osirelé dielo je slovesné dielo v písomnej forme, akým je najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme, prípadne dielo audiovizuálne, kde autora nemožno určiť vôbec, resp. ak bol určený, nie je možné ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu. Ďalšou podmienkou je, že dielo musí byť uložené v knižnici, archíve, múzeu, škole alebo u zákonného depozitára. Pri splnení všetkých zákonných povinností možno takéto dielo sprístupniť prostredníctvom portálu Slovakiana, ale iba do času, kým autor status osirelého diela neukončí.

 

Špecifickou kategóriou sú diela obchodne nedostupné. V takomto prípade ide, vychádzajúc z aktuálneho autorského zákona, o vydané slovesné dielo v písomnej forme, akým je najmä kniha, časopis alebo noviny, ktorého rozmnoženinu nie je možné bežným spôsobom zakúpiť (uvedené sa nevzťahuje na kúpu použitej veci) a je uložené v knižnici, archíve alebo múzeu. Dielo musí byť navyše zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel, vedenom Slovenskou národnou knižnicou. Možnosť sprístupnenia tejto kategórie diel je však podmienená uzatvorením rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy.

 

Krátkou sumarizáciu možno na portáli sprístupniť tieto kultúrne objekty:

– kultúrne objekty, ktoré nie sú autorskoprávne chránené a nejestvuje iná zákonná prekážka ich sprístupnenia;

– v prípade autorskoprávnych kultúrnych objektov:

  • ide o kultúrne objekty, pri ktorých už uplynula lehota ochrany;
  • ide o kultúrne objekty, ktoré je možné sprístupniť na základe zákonnej výnimky/špecifického režimu;
  • ide o kultúrne objekty, pri ktorých je možnosť ich sprístupnenia založená na zmluvnom základe.