Zobrazenie webového obsahu

Poznámka:
Vysvetlivky zahŕňajú základné termíny portálu a sú vytvorené tak, aby boli zrozumiteľné čo najširšej verejnosti.

 

pojem vysvetlenie
2D objekty Dvojrozmerné umelecké diela a mapy, napríklad fotografie, rytiny, maľby, plagáty, pohľadnice .
3D malé objekty Trojrozmerné umelecké diela a iné hnuteľné zbierkové alebo fondové objekty, zaraďujeme sem múzejné a archeologické zbierkové predmety, sochy, muzeálne artefakty vytvorené človekom (do 10/100/nad 100 cm), prírodné muzeálne artefakty.
3D veľké objekty Trojrozmerné nehnuteľné pamiatky, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, archeologické náleziská a historická zeleň.
3D sken Počítačový záznam trojrozmerného objektu.
Artefakt Umelecký výrobok, čokoľvek vytvorené ľudským umením a remeslom.
Architektonické pamiatky Budovy, mosty a iné stavby/objekty klasifikované ako architektonická pamiatka.
Audio Zvukové záznamy na inom médiu ako na celuloidovom páse.
Autority Ustálené slovo alebo slovné spojenie označujúce všeobecne uznávané osoby, rodiny, rody, korporácie, chronologické a geografické termíny podľa určitých noriem.
Personálne autority Osobnosti - druh mennej autority, obsahujúci meno osoby ako autora alebo osoby, ktorá je predmetom dokumentu alebo ktorej sa dokument týka.
Autority rodín a rodov Autorita obsahujúca meno rodiny alebo rodu, pričom rodina alebo rod predstavuje dve alebo viac osôb spojených narodením, svadbou, adopciou alebo rovnakým právnym statusom.
Autority korporácií Inštitucionalizované autority - druh mennej autority, obsahujúci meno korporatívneho autora. Používa sa pre zápis organizácií, skupín osôb, dočasných skupín (zhromaždení, stretnutí, konferencií, kongresov, výstav, atď...).
Geografické autority Geografické názvy - druh mennej autority obsahujúci geografické meno. Používa sa pre zápis informácií o pozemských alebo mimozemských geografických lokalitách a tiež pre zápis rôznych zemepisných objektov (napr. TANAP, Veľkomoravská ríša, Bojnice).
Chronologické autority Časové obdobie - autorita, ktorej základom je označenie času v zmysle konkrétneho časového úseku, obdobia alebo éry (napr. barok, secesia).
Autorský zákon Je to zákonná norma, ktorá upravuje vzťahy, vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu a databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“) a autora počítačového programu a autora a zhotoviteľa databázy. Tento zákon upravuje aj správu práv podľa tohto zákona.
CAIR Centrálna aplikačná registratúra a infraštruktúra – centrálny informačný systém, vďaka ktorému sú digitalizované objekty jednotlivých kultúrnych inštitúcií systematicky zoradené a sprístupnené verejnosti na základe jednotných metodík.
Článok z periodika Nezávislý text predstavujúci časť periodika.
Digitalizácia Snímanie a premena fyzických kultúrnych záznamov do digitálneho tvaru na účely ich archivácie. Je to proces, v rámci ktorého dochádza primárne k vyhotovovaniu rozmnoženín predmetov kultúrneho dedičstva, ktoré sa následne uskladňujú. Pozostáva z dvoch častí: digitalizácie vedomostí (čo je zaznamenanie dostupných informácií o objekte a ich archivácia) a digitálnej vizualizácie (vytvorenie digitálneho objektu/záznamu samotného artefaktu). Tým sa vytvára databáza údajov o samotných predmetoch kultúrneho dedičstva a databáza samotných digitálnych rozmnoženín predmetov kultúrneho dedičstva. Jednotlivé kroky digitalizácie – výber kultúrnych objektov, ich štruktúrovaný opis, reštauračné práce, samotná digitalizácia objektu, archivácia, sprístupnenie v systéme. Jednotlivé kroky sa modifikujú v závislosti od typu kultúrneho objektu.
Digitálny objekt informačná jednotka s definovaným obsahom, ktorá vznikla digitalizáciou alebo sa získala v digitálnej forme ako súčasť zbierky. Je reprezentáciou kultúrneho objektu alebo je kultúrnym objektom sám o sebe. Kultúrny objekt (napr. váza) môže mať niekoľko digitálnych objektov (napr. niekoľko fotografií, 3D model).
Dokument Zaznamenaná informácia alebo materiálny objekt, ktorý je môže byť predmetom spracovania v dokumentačnom procese. Dokumenty sa môžu odlišovať svojou fyzickou formou a charakteristikami.
Dron Typ malého lietajúceho zariadenia na diaľkové ovládanie, ktoré je schopné vytvárať videozáznamy a fotografie. Výkonnejšie zariadenia je možné riadiť prostredníctvom vopred naprogramovaných parametrov letu.
Film Audiovizuálne diela zaznamenané na celuloidovom páse.
Grafický dokument Tlačený dokument, v ktorom prevláda obrazová reprezentácia. Zahŕňa umelecké tlače, umelecké originály a reprodukcie, fotografie, plagáty, študijné tlače, technické výkresy a pod.
Historická pamiatka Architektonické dielo, pomníky, pamätníky, hroby, mestský alebo sídelný útvar, ktorý je svedectvom určitej civilizácie, významného vývoja alebo historickej udalosti.
Historická zeleň Parky, aleje, stromy - solitéry a iná zeleň klasifikovaná ako pamiatka historickej zelene.
Hudobnina Dokument, ktorého obsahom je prezentácia hudby, obvykle obrazový záznam prostredníctvom notového zápisu.
Odev Predmety kultúrneho a historického dedičstva ako ľudové kroje, divadelné kostýmy, cirkevný odev.
Identifikátor Objekt, ktorého úlohou je vytvárať referenciu na niečo, čo má identitu.
Iné médiá, Intermédiá a Inštalácia Diela kultúrneho a historického dedičstva spájajúce 2 kategórie - napríklad kresba a poézia v jednom diele alebo divadlo a maľba v jednom diele. Ide napríklad o akciu, video, koncept, street art.
Inkunábula Prvotlač, zväzok vytlačený v Európe pred 1.1.1501.
Kartografický dokument Obvyklá reprezentácia konkrétneho alebo abstraktného fenoménu, v zmenšenej stupnici, ktorý možno lokalizovať v priestore a čase. Zahŕňa dokumenty ako dvoj- a trojrozmerné mapy, glóbusy, plány, topografické modely, reliéfne mapy a priestorové reprezentácie, nie však atlasy a iné kartografické dokumenty vo forme zväzku, mikrofilmu alebo vo zvukovoobrazovej a elektronickej forme.
Kresba Obraz vytvorený pevnou nerastnou substanciou (uhlík) alebo ostrým nástrojom (napr. pero).
Kultúrny objekt Hmotný, uchopiteľný, reálny predmet (napr. kniha, obraz), ale aj objekt nemateriálnej povahy (napr. ľudový tanec, pracovný postup), ktorý má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam.
Ľudová architektúra Architektúra využívajúca lokálne zdroje v staviteľstve. Zahŕňa budovy a iné nehnuteľné pamiatky odkazuje na tradície, trendy, historický vývoj a prírodné danosti určitého územia v rámci dlhšieho časového úseku.
Mapa Zjednodušený a zmenšený obraz zaznamenávajúci zemský povrch, oblohu a iné geografické objekty, ktoré možno lokalizovať v priestore a čase
Monografia Vedecká práca spracúvajúca nejakú jednotlivú vedeckú otázku alebo jav. Obvykle publikácia v tlačenej alebo inej forme, buď celistvá v jednom zväzku alebo kompletizovaná v konečnom počte zväzkov
Multimediálny dokument Dokument kombinujúci rôzne informačné médiá (text, grafiku, fotografie, video, audio) na interaktívne použitie, býva v digitálnom formáte.
Nehmotné kultúrne dedičstvo Nehmotné kultúrne dedičstvo predstavuje znalosti, praktiky, postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti.
Objekt Čokoľvek vnímateľné alebo predstaviteľné (predmet, osoba, jav, atď...) na čo je zacielené nejaké konanie, nejaká činnosť: objekt vnímania, poznávania, skúmania, pozorovania.
OPIS (Operačný program Informatizácia spoločnosti) – Vládny program spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zahŕňa 4 prioritné osi:
  1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb – eGovernment
  2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií – eContent a eCulture
  3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu – Broadband
  4. Technická pomoc.
V rámci prioritných osí sa realizovali jednotlivé digitalizačné projekty. Cieľom prioritnej osi č. 2, do ktorej patria aj projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska, je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia digitálneho obsahu, digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát, využitie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho vlastníctva.
Pamflet Monografia, ktorá nemá viac ako 48 strán.
Pamiatky urbanizmu Nehnuteľné pamiatky z oblasti urbanizmu, pamiatkových zón a rezervácií.
Pamiatky vedy, techniky a industrializmus Nehnuteľné pamiatky, napríklad priemyselné objekty a pod.
Pamäťová a fondová inštitúcia (PFI) Jednotný názov pre inštitúcie, ktoré spravujú zbierky a archívy kultúrnych objektov (múzeá, galérie, knižnice, archívy, pamiatkové fondy, filmové fondy a pod.).
Panoráma Obraz zachytávajúci široký, celkový pohľad na jav, napríklad na krajinu.
Periodikum Periodicky vydávané tlačivo, napríklad časopis. Dokument môže byť v tlačenej alebo netlačenej forme, obvykle označených chronologicky, bez časového obmedzenia nezávisle od periodicity.
Plagát Jednostranová tlač, určená na vystavenie na plochom povrchu, obsahovo ide o verejný oznam propagujúci aktivitu, jav, kultúrne dielo a pod.
Pohľadnica Korešpondenčná karta na zasielanie poštou, obvykle s obrazom na jednej strane.
Použitie diela Pod použitím diela rozumieme najmä: spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny diela a uvedenie diela na verejnosti. Použitie diela sa riadi ustanoveniami autorského zákona.
Prírodné dedičstvo Prírodné javy tvorené fyzickými a biologickými útvarmi, alebo skupinami takýchto útvarov, ktoré majú výnimočnú svetovú hodnotu z estetického alebo vedeckého hľadiska. Geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené oblasti, ktoré tvoria miesto prirodzeného výskytu ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej svetovej hodnoty z hľadiska vedy alebo starostlivosti o zachovanie prírody. Prírodné lokality alebo presne vymedzené prírodné oblasti svetovej hodnoty z hľadiska vedy, starostlivosti o zachovanie prírody alebo prírodnej krásy
Publikácia Dokument, ktorý je spravidla vydaný vo viacerých exemplároch a je určený na všeobecné šírenie.
Rukopis Pôvodný dokument, napísaný ručne alebo na písacom stroji.
Rytina Tlač vytvorená pomocou tlačovej platne vyrytej ručným nástrojom alebo vyleptaním.
Seriál Literárne, filmové, hudobné alebo výtvarné dielo, ktoré sa skladá sa z viacerých častí alebo vychádzajúce v sérii na pokračovanie (napríklad aj seriál článkov o jednej téme).
Tag (štítok) Indexový názov priradený k informácii alebo skupine informácií na portáli. Väčšinou sa ako tagy (štítky) používajú kľúčové slová alebo zaužívané termíny, ktoré najlepšie vystihujú podstatu danej informácie, napríklad „dizajn“ je štítok označujúci všetky informácie týkajúce sa dizajnu.
Textové dokumenty Archívne záznamy, staré tlače, knihy, noviny/seriály, články, iný typ tlačeného materiálu, mikrofilm, mikrofiš, manuskripty (rukopisy) a hudobniny.
Tezaurus Hierarchicky usporiadané hodnoty pre definované vlastnosti objektu.
Tradičná ľudová kultúra Súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi vrstvami, nazývanými ľud (na Slovensku najmä roľníci, remeselníci, robotníci a ďalšie neprivilegované sociálne vrstvy). Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou. Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, avšak viaceré jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity a uchovávajú sa ako prejavy lokálneho, regionálneho alebo národného kultúrneho dedičstva.
Video Audiovizuálne diela zaznamenané na inom médiu ako na celuloidovom páse.
Výtvarné pamiatky Nehnuteľné diela výtvarného umenia. Prícestné plastiky, kaplnky, božie muky, náhrobníky a pod.
Umelecké remeslo Predmety kultúrneho a historického dedičstva zhotovené remeselným spôsobom (remeselnícke predmety, predmety ľudového umenia).
Zborník Neperiodická publikácia obsahujúca samostatné, väčšinou tematicky príbuzné state, spojené do jedného knižného celku so spoločným názvom. Súbor tematicky príbuzných vedeckých, umeleckých a pod. prác: zborník ľudových piesní, zborník prác vysokej školy.
Zbierka Súbor dokumentov, zoskupený na základe spoločnej charakteristiky bez ohľadu na ich pôvod.
Zdrojový dokument Dokument obsahujúci príspevky alebo samostatne identifikovateľné časti, ktoré však nie sú fyzicky ani bibliograficky nezávislé.
Zväzok Fyzická jednotka tlačeného dokumentu pozostávajúca z určitého počtu listov zviazaných v jednej obálke.
Zvukovoobrazový dokument Dokument, v ktorom prevláda zvuk a/alebo obraz a ktorý vyžaduje špeciálne zariadenie na počúvanie a/alebo sledovanie. Zahŕňa zvukové dokumenty, ako sú záznamy, pásky, kazety, CD, DVD, digitálne záznamy, obrazové dokumenty ako sú priesvitky, pozitívy a kombinované zvukovoobrazové dokumenty (filmy, videozáznamy a pod.) Nepatria sem mikroformy.