Collections Detail Collections Detail

Holíč

Holíč

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:07
Popis: Pri návšteve Holíča potrebujeme istú priestorovú predstavivosť. S jej pomocou rozoznáme zaujímavý historický pôdorys mesta ukrytý medzi panelovými domami a samostatne stojacimi stavbami. Pozostáva z dvoch námestí, kolmých na rušnú cestu z Kútov do Skalice. Pod areálom horného kostola s vežou a samostatne stojacou kaplnkou je pôvodné námestie, nedávno pekne upravené. Kúsok severnejšie je ďalšie, na ktorom okrem iných historických budov je aj bývalý kostol a kláštor kapucínov. Tento druhý priestor vznikol ako typická baroková kompozičná os veľkolepého cisárskeho zámku (pozri nasl. strana), stúpajúca do svahu vedľa starej osady. Bývalý kostol kapucínov z roku 1755, typická stavba tejto rehole, slúži od roku 1786 ako farský a kláštorná budova je farou. Dal ho postaviť František Lotrinský, plány vyhotovil architekt J. N. Jadot. Zasvätený bol Stigmatizácii sv. Františka, ale po zrušení rehole sem preniesli patrocínium z pôvodného farského „horného“ kostola sv. Martina. Vo vnútri je pozoruhodné barokové zariadenie, ktoré vzniklo kombináciou pôvodného kapucínskeho a farského kostola, ako aj plastík svätcov z kláštorných kostolov v Skalici. Stavba hlavného oltára je tiež až z obdobia po roku 1786. Pozoruhodný obraz sv. Martina namaľoval Johann Wenzel Bergl pred rokom 1789. Tohto maliara rakúskeho rokoka poznáme na území Slovenska aj ako tvorcu malieb na klenbách kláštora v Horných Lefantovciach.  Horný kostol Božského srdca má starobylú polohu na terénnej vlne, stredoveké murivá, renesančnú vežu a celý objekt je prestavaný do neskorobarokovej podoby. Vedľa stojaca loretánska kaplnka P. Márie má barokový tvar centrálneho oktogonu s laternou na kupole a svätyňu. Archeologický výskum potvrdil, že jej svätyňa má muriva z 13. storočia. Na fasádach svätyne sú slepé arkády s lomenými oblúkmi, ktoré ale patria k barokovej vrstve z 18. storočia. Mesto Holíč preslávila manufaktúra na výrobu fajansy, neskôr aj kameniny a porcelánu. V jednej zo zachovaných budov na hlavnej ulici je múzeum. Neďaleko stojí aj významný komplex evanjelického kostola s farou a školou, ktorého význam je predovšetkým kultúrny a vzdelanostný. Zaujímavým prostredím s historickými štruktúrami je svah kopca Hrebeň nad mestom. Domáci ho volajú „Povětrňák“. Stojí tu veľká tereziánska sýpka, patriaca k hospodárstvu kaštieľa a dva cintoríny. Na kresťanskom stojí baroková kaplnka sv. Floriána. Na židovskom cintoríne sú pozoruhodné náhrobníky od 18. storočia a novodobá obradná budova. Na vrchole kopca stojí kamenná valcová budova veterného mlyna zo začiatku 19. storočia s pôvodným technologickým zariadením. Je to posledný zachovaný veterný mlyn na Slovensku.

Sharing Sharing