Collections Detail Collections Detail

Vrbov

Vrbov

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:25
Popis: Vrbov bolo významné mesto na ceste, ktorá i dnes vedie z juhu, od Spišského Štvrtka do Kežmarku a ďalej na sever. V stredoveku bolo členom Spolku 24 spišských miest. Vo Vrbove, napriek niekoľkým deštrukciám, možno vidieť zachované typické spišské meštianske domy, ktorých jadrá sú ešte stredoveké a renesančné, mnohé fasády upravili v 18. a 19. storočí, ale v tradičnom meradle. Nad hlavným námestím je jedna z najkrajších spišských mestských panorám. Ide o zoskupenie stavieb rímskokatolíckeho kostola Sv. Serváca s ohradovým múrom, renesančnej zvonice z roku 1644, barokového mariánskeho stĺpa, budovy fary a okolitých domov. Kostol Sv. Serváca má ešte neskororománsku dolnú časť veže so združenými oknami, murivá lode a neskororománske sú aj dva vstupné portály, z obdobia okolo roku 1250 (tvary južného pokryli rokokovou štukovou ornamentikou). Veľká prestavba sa začala po roku 1350, keď postavili nové, unikátne široké a dlhé pravouhlé presbytérium so sakristiou. Oba priestory veľkolepo zaklenuli a v tomto čase postavili aj klenbu v lodi na dve osové podpory. Dlhá svätyňa s pravouhlým zakončením bola obvyklá pre kláštorné kostoly, napríklad v Dravciach, alebo Lendaku. Pôvodný vzhľad gotickej architektúry tohto kostola možno v detailoch vidieť v sakristii. Rebrá dosadajú do steny štíhlymi podkrúženými pätkami, čo prezrádza, že vzorom pre dielňu bola architektúra levočského minoritského kostola. V roku 1772 pokryli celý interiér bohatou štukovou rokokovou ornamentikou, podobne ako v susednej Ľubici. Táto úprava nepotlačila zmysel gotického dvojloďového priestoru, ale štukové hlavice pilastrov prekryli formy dosadnutia gotických rebier klenby do steny a ich predpokladané pätky. Štukatéri mali aj figurálne sochárske ambície, ako vidno pri západnom vstupe, pravdaže na istej insitnej úrovni. Príkladom veľkorysého neskorého baroka je naopak hlavný oltár z roku 1781 s obrazom oslávenia sv. Serváca biskupa a mnohými sochami. Vo vnútri je vzácna bronzová krstiteľnica 1483 od Johanna Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. Pozoruhodnou stavbou vo Vrbove je aj evanjelický sieňový kostol z roku 1784. Vrbov má veľký rekreačný potenciál vďaka vode z termálnych vrtov.

Sharing Sharing