Collections Detail

Banská Štiavnica: Starý zámok

Banská Štiavnica: Starý zámok

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Areál mestského hradu na terase nad úzkym hrdlom údolia, v ktorom sa rozkladá stredoveké banské mesto. Jadrom hradu je románska trojloďová bazilika, ktorá vznikla niekedy na začiatku 13. stor. ako farský kostol rozrastajúceho sa banského osídlenia. Románske trojlodie malo bočné lode ukončené polkruhovými apsidami, stredná loď ústila do pravouhlého chóru. Na západnej strane stavbe dominovala veža zatiahnutá do pôdorysu strednej lode. Ešte v 1. polovici 13. stor. kostol doplnila sakristia s neskororománskou klenbou. Niekedy okolo jeho polovice po zániku kráľovského hradu v polohe „Staré mesto“, vzniklo okolo farského kostola opevnenie s polkruhovými vežami s kľúčovými flankovacími strieľňami, do ktorého zaradili aj starší románsky karner. Koncom 15. storočia boli hradby doplnené o vstupnú bránu a južnú obytnú vežu zvanú Himmelreich. Koncom 15. stor. sa začala neskorogotická prestavba farského kostola, ktorá bola zrejme iniciovaná jeho poškodením. Príčinou mohli byť vojenské nájazdy a zemetrasenie v r.1442 – 1443. Neskorogotický chrám s minimálnymi zmenami rešpektuje románsky kostol. Na východnej strane boli pôvodné polkruhové apsidy zmenené na rovné ukončenie bočných lodí, k južnej lodi pristavali točité schodisko a pri južnom múre vznikla bočná kaplnka. Zo zachovaných zvyškov vnútorného vybavenia neskorogotického kostola je zjavný zámer zmeniť interiérové členenie z bazilikálneho trojlodia na halu. Prestavba kostola však ustrnula ešte pred dokončením. Jedinou dokončenou časťou kostola bolo nové presbytérium dotiahnuté až po zaklenutia. K jeho dokončeniu sa pravdepodobne viaže správa o konsekrácii stavby z r. 1515 a azda aj konsekračný kríž odkrytý na severnej stene. Celý priestor trojlodia asi až do polovice 16. storočia ostal len v podobe hrubej stavby, z ktorej boli realizované vonkajšie obvodové múry s opornými piliermi, oknami a klenbovými konzolami oboch bočných lodí. Pravdepodobné je, že v rozostavanej podobe kostol existoval do polovice 16. storočia. Vtedy azda práve jeho stav spolu s tureckým nebezpečím viedol k zásadnej zmene účelu stavby a k svojím spôsobom ojedinelej prestavbe nedokončeného kostola na pevnosť. S využitím hmoty pôvodného kostola vznikla pravidelná hmota hradu zoskupená okolo pravidelného nádvoria vytvoreného v mieste pôvodnej strednej lode kostola. Nad prízemím slúžiacim skladovacím účelom sa na 2 podlažiach nachádzali obytné a reprezentačné priestory a stavbu ukončovalo obranné podlažie so strieľňami. Súčasne s prestavbou vnútornej časti hradu bolo zosilnené hradné opevnenie a pôvodný portál v hranolovej veži bol zamurovaný a vstup sa presunul do priľahlej juhovýchodnej hradby. S touto zmenou súvisí aj nadstavanie pôvodnej bránovej veže a jej vybavenie delovými strieľňami v úrovni 3. podlažia. V tejto podobe hradný areál fungoval až do 18. stor. V r. 1772 bola realizovaná rozsiahla úprava zvonicovej veže v duchu neskorého baroka.

Sharing