Collections Detail Collections Detail

Františkánsky kostol Zvestovania Panny Márie: kaplnka sv. Jána

Františkánsky kostol Zvestovania Panny Márie: kaplnka sv. Jána

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Na mieste staršej kaplnky sv. Jána ju dala postaviť rodina richtára Jakuba. V listinách sa zachoval údaj o záväzkoch podnikateľa, mešťana Jána a dokument, že v roku 1361 pokračoval vo financovaní jej výstavby jeho synovec, známy richtár Jakub II. Kaplnka reprezentuje na území Slovenska jeden z mála príkladov gotickej architektúry, ktorá architektonickým tvaroslovím – zväzkami prípor, osteniami okien a paneláciami s kružbami – dôsledne odhmotňuje stenu stavby spôsobom, aký sa vyvinul v krajine svojho vzniku, v centrálnom Francúzsku. Pravdaže s kombináciami typickými pre stavebnú hutu vo Viedni, okolo roku 1350. Táto kaplnka, svojou dvojpodlažnosťou jednoznačne potvrdzuje svoju pohrebnú funkciu, a v skupine gotických kaplniek v tomto regióne, najviac pripomína dávny vzor parížskej Sainte Chapelle. Typom, a umiestnením pri kostole žobravej rehole, nie je v priestore stredného Podunajska ojedinelá. Vlnu týchto kaplniek začala kaplnka sv. Jána evanjelistu „Capella Speciosa“, ktorú dal postaviť vojvoda Leopold VI. v roku 1222 pri chóre kostola augustiniánov v Klosterneuburgu. Ďalšie kaplnky si dali potom postaviť, rovnako ako v Bratislave, významné rodiny pri kostoloch žobravých reholí: kaplnka sv. Kataríny pri kostole dominikánok v Imbachu (okolo 1320), rodiny Wallseer (okolo 1330) pri bývalom minoritskom kostole v Enns a viaceré vo Viedni. Bratislavským františkánom i rodine Jakubovcov boli najbližším príkladom formy kostola minoritov vo Viedni, ako aj k nemu rovnako pristavaná kaplnka sv. Ľudovíta (okolo 1330, zachoval sa z nej len záver). O priamej inšpirácii vypovedá aj značne poškodený, pôvodne exteriérový, západný portál bratislavskej kaplnky. Opakuje formu ojedinelých západných portálov kostola minoritov vo Viedni s paneláciou tympanonu dvoma lomenými oblúkmi. Aj tu boli v nich reliéfy. Vľavo archanjel v pokľaku, vpravo kľačiaca Panna Mária. Výjav Zvestovania napokon korešpondoval so zasvätením kostola. Na konzolách prekladu tohto portálu sú reliéfne tváre v listoch, ktoré majú portrétne rysy, možno richtára Jakuba a jeho manželky.

Sharing Sharing