Collections Detail Collections Detail

Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Zvláštne proporcie a dispozícia tohto sakrálneho priestoru má pôvod v neskororenesančnej stavbe evanjelického chrámu a následnej premene na katolícky kostol jezuitov. V rokoch 1636 – 1638 ho postavili evanjelici nemeckej národnosti na mieste starších meštianskych domov. Bola to trojloďová hala s valenými a krížovými klenbami, vo vnútri s obiehajúcimi emporami. Stavbu viedol augsburský staviteľ Hans Stoss, ktorý zrejme vyhotovil aj projekt a finančne i organizačne známy bratislavský mešťan Andrej Segner.  Rekatolizačné tendencie, ako aj nejasnosti vo vlastníctve týchto pozemkov, viedli k odňatiu a odovzdaniu stavby kráľovským mandátom do správy jezuitom už v roku 1672. Títo pri úprave odstránili bočné empory a pozdĺžnosť zdôraznili vyčlenením svätyne s hlavným oltárom. Navonok pribudol len barokový nadstavec so znakmi rehole. Priestor sa postupne zaplnil bočnými oltármi. Z nich najcennejší je oltár sv. Františka Xaverského (1760), ktorého obraz namaľoval Franz Xaver Palko a postavy ďalších jezuitských svätcov vyhotovil Stephan Steinmassler a dramatický oltár Kalvárie (1765) z dielne Ľudovíta Godeho. Šperkom jezuitského kostola je kazateľnica z roku 1753 s viacerými plastikami a jedinečnými reliéfmi od sochára Ľudovíta Godeho.

Sharing Sharing