Collections Detail

Tradičný ľudový odev

Tradičný ľudový odev

Gregor Gardoš

Dátum pridania : 21.12.2017 10:45:12
Popis:

Odev môžeme považovať za jeden z najkľúčovejších prejavov materiálnej kultúry všetkých národov. Skladba a výrazové prostriedky odevu stále reagovali a opisovali konkrétne historické, ekonomické a klimatické okolnosti jednotlivých národov. V neposlednom rade, odev opisuje a demonštruje aj vzťahy medzi hospodárstvom, kultúrou a spoločenským systémom. Podobne ako to môžeme vidieť v súčasnosti, aj v minulosti ľudia svojím odevom prejavovali svetonázor, estetické cítenie a životný štýl. Odborníci z prostredia Slovenskej etnológie vnímajú odev za jeden z najdôležitejších a najvýraznejších prvkov slovenskej ľudovej kultúry.

Názvom tradičný ľudový odev prípadne kroj označujeme oblečenie ľudu žijúceho vo vidieckom prostredí, ktorého hlavným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo prípadne pastierstvo. Slovenský ľudový odev je bezprostredne prepojený s históriou národa a so spôsobom jeho života. Na vytvorenie a vývin ľudového odevu, ako ho poznáme dnes, pôsobili predovšetkým domáce suroviny, zamestnanie, konfesia, spoločenská príslušnosť či kontakt so zahraničím. Stratifikácia tradičného oblečenia vyplývala aj z rôznych spoločenských funkcií – odev sa delil na pracovný, sviatočný a obradový. Dôležitou bola aj pohlavná a veková rozdielnosť, stav a zadelenie do rodiny. Súvis mnohých faktorov pôsobil na postupnú tvorbu krajových špecifík tradičného ľudového odevu.

Sharing