Collections Detail

Numizmatika a notafília

Numizmatika a notafília

GREGOR GARDOŠ

Dátum pridania : 21.1.2020 8:18:13
Popis:

Numizmatika je historická veda, ktorej predmetom záujmu sú platobné prostriedky, predovšetkým mince a ich formy. V užšom zmysle slova je numizmatika veda, ktorá sa zaoberá výlučne kovovými peniazmi, ktoré v súvislosti s hospodárskymi a sociálnymi fenoménmi osvetľujú dejinný vývoj a historický význam peňazí.

Numizmatika sa zaoberá nie len históriou peňazí, ale aj spoločenskou funkciou platidiel. Platové prostriedky prešli podobným vývojom ako iné miery, postupne nadobúdali konvenčný charakter. Pričom ich reálna hodnota ustupovala. Kovové peniaze sa rozšírili až na určitom civilizačnom vývoji. V novoveku boli vystriedané resp. doplnené o papierové peniaze, v súčasnosti už však začína prevažovať bezhotovostná forma platby. Z hľadiska sociálno-ekonomického vývoja prešla numizmatika odbobiami: predminovým, mincovím a pomincovým.

Vzhľadom k nesynchrónnemu vývoju v širších Európskych a svetových súvislostiach sa numizmatika delí podľa troch kritérií:

1. geografické delenie podľa kontinentu a územných politických celkov

2. chronologické delenie

3. menové delenie podľa menových systémov.

Numizmatika skúma predovšetkým kovové peniaze, ktoré sú dôležitým prameňom pre štúdium ekonomických, právnych, politických, sociálnych a kultúrnych pomerov doby, v ktorej zastávali funkciu platidla. Numizmatika úzko súvisí s paleografiou, epigrafikou, heraldikou,  genealógiou, chronológiou a politológiou. Numizmatické pramene sú po nadobudnutí správne vyhodnocované a publikované.

Bankovkami sa zaoberá taktiež notafília.

Notafília je pomerne novým zberateľským odborom, ktorý sa vyčlenil z numizmatiky (zbieranie mincí). Ide o zberateľský odbor, ktorého predmetom záujmu sú papierové platidlá - bankovky. 

Zberateľstvo bankoviek sa zvykne rozdeľovať do dvoch skupín na základe historickej hodnoty a to na bankovky, ktoré vznikli do roku 1960 a tie, ktoré vznikali od roku 1961 a vznikajú do súčasných dní.

Notafília je rovnako ako numizmatika začlenená do jednej z pomocných vied historických. Vzhľadom na skutočnosť, že sa prvé papierové platidlá začali objavovať až v 17. storočí ide o mnoho mladšiu pomocnú vedu ako v prípade numizmatiky.

V období vzniku tohto platidla, predstavovali bankovky akési potvrdenie/ zmenky, že má majiteľ uložené zlato v banke, ktorá bankovku vydala. Bankovky teda predstavovali akýsi certifikát o vlastnení zlata a nešlo tak o platidlo v pravom zmysle slova. Postupne sa táto forma vytrácala a z bankoviek sa stalo zákonným platidlom avšak naďalej existoval systém tzv. zlatého štandardu, ktorý deklaroval zameniteľnosť bankoviek za zlato. Zlatý štandard bol zrušený po druhej svetovej vojne. V súčasnej dobe neexistuje systém, ktorý by deklaroval absolútnu zameniteľnosť bankoviek za zlato. Jedine vo Švajčiarsku predstavuje bankovka ekvivalent 40% svojej ceny v zlate.

Sharing