Collections Detail

Ev. kostol v Kežmarku

Ev. kostol v Kežmarku

Linda Suchá

Dátum pridania : 24.7.2020 15:12:07
Popis:

Drevený evanjelický kostol v Kežmarku postavili mimo historického jadra. Dnešný vzhľad nadobudol po prestavbe v roku 1717, ktorú viedol popradský staviteľ j. Mittermann a rezbárske práce realizoval kežmarský majster J. Lech. Zrubová konštrukcia s centrálnou dispozíciou má tvar rovnoramenného gréckeho kríža.

Kostol je zastrešený sedlovými strechami s doskovými štítmi a vysokými podlomenicami. Steny sú zvonku omietnuté,  členené v polovici výšky horizontálnym sgrafitovým pásom, ktorý obieha okolo celej stavby. Z juhovýchodnej strany prilieha ku kostolu staršia stavba – bývalý hostinec, neskôr latinská škola, ktorá bola nakoniec začlenená do kostola ako sakristia,  krytá manzardovou strechou.

Priestranný interiér je zaklenutý valenými doskovými klenbami s iluzívnou maľbou oblohy, obrazom Svätej Trojice a postavami evangelistov a 12 apoštolov svätých, ktoré sa autorsky pripisujú levočskému maliarovi Mayerovi. Klenby nesú v krížení štyri tordované stĺpy s kompozitnými hlavicami. Empory v každom ramene pôdorysného kríža majú inú výzdobu podľa rozdielnej funkcie: empora pre spevácky zbor za oltárom, empora pre ženy, mužov a organ. Prechodová empora pre učňov vznikla dodatočne. Ústredným prvkom interiéru je barokový oltár z rokov 1718 až 1727 s výjavom Ukrižovania. Výnimočná je maľovaná patronátna lavica, stallá a organ, ktorý sa považuje za najstarší funkčný dvojmanuálový nástroj na Slovensku.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Sharing