Zobrazenie webového obsahu

Zobrazenie webového obsahu

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom týchto všeobecných podmienok používania portálu Slovakiana (ďalej aj ako VPP) je definovanie podmienok používania, povinností a práv prevádzkovateľa, neregistrovaných používateľov, registrovaných používateľov, overených registrovaných používateľov a iný používateľov služieb portálu Slovakiana.
 2. Portál kultúry Slovakiana (ďalej aj ako portál alebo portál Slovakiana) je kultúrny portál, ktorý slúži na prezentáciu kultúrneho dedičstva širokej verejnosti primárne prostredníctvom webového sídla - slovakiana.sk.
 3. Prevádzkovateľom portálu Slovakiana je Národné osvetové centrum, príspevková organizácia, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1, IČO 00164615 (ďalej ako prevádzkovateľ).

Čl. II

Kategórie používateľov portálu

 1. Neregistrovaným používateľom portálu Slovakiana je každá osoba, ktorá vstúpila na portál Slovakiana alebo na akúkoľvek z jeho subdomén (ďalej ako neregistrovaný používateľ).
 2. Registrovaným používateľom portálu Slovakiana je každá osoba, ktorá elektronicky vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár a zároveň súhlasí s týmito VPP (ďalej ako registrovaný používateľ). Registrácia používateľa je realizovaná bezplatne.
 3. Overený registrovaný používateľ portálu Slovakiana je každá osoba s overenou identitou voči Ústrednému portálu verejnej správy (ďalej ako UPVS), ktorá elektronicky vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár a zároveň prehlási, že súhlasí s týmito VPP (ďalej ako overený registrovaný používateľ, všetky typy používateľov podľa bodov uvedených vyššie, ďalej spolu aj ako používateľ).
 4. Prihlásený používateľ je registrovaný alebo overený registrovaný používateľ, ktorý sa po úspešne vykonanej registrácii prihlási na kultúrny portál Slovakiana pod svojim užívateľským menom a heslom.
 5. Objednávateľ služieb portálu Slovakiana (ďalej ako objednávateľ) je každý používateľ objednávajúci si služby portálu Slovakiana od prevádzkovateľa alebo priamo od tretích osôb prostredníctvom portálu Slovakiana.

Čl. III

Sprístupnenie kultúrneho dedičstva

 1. Portál Slovakiana je primárne zameraný na sprístupňovanie digitálnej formy kultúrnych objektov verejnosti. Kultúrnym objektom sú na účely týchto VPP všetky kultúrne objekty v správe pamäťových a fondových inštitúcií Slovenskej republiky (ďalej ako PFI), ktoré sú hlavnými poskytovateľmi kultúrnych objektov sprístupňovaných prostredníctvom portálu Slovakiana.
 2. Kultúrne objekty sprístupňované na portáli Slovakiana môžu byť chránené autorskými právami autorov kultúrnych objektov, právami PFI, prevádzkovateľa alebo inými právami tretích strán.
 3. Popisné metadáta, ktoré sú súčasťou portálu Slovakiana sú vypracované zamestnancami, prípadne inými odbornými osobami príslušnej PFI a vyjadrujú súčasný stav poznania kultúrneho objektu.
 4. Obsah sprístupnený na portáli Slovakiana je z autorskoprávneho hľadiska:
  1. autorskoprávne voľný - t.j. voľne prístupný a akékoľvek jeho ďalšie použitie nie je používateľom obmedzené, s výnimkou dodržiavania osobnostných práv autorských diel a práv vzťahujúcich sa na ochranu osobnosti. Autorskoprávne voľné objekty sú prístupné všetkým používateľom,
  2. autorskoprávne chránený – kultúrny objekt chránený autorským právom, ktorého ďalšie použitie závisí od licenčných podmienok, ktoré sa ku kultúrnemu objektu chránenému autorským právom viažu. Rozsah sprístupnenia autorskoprávne chráneného kultúrneho objektu závisí od ustanovení dostupných licenčných zmlúv.
  3. chránený iným spôsobom – kultúrny objekt chránený inými právnymi normami (napr. práva priemyselné vlastníctva, práva na ochranu osobnosti, iné majetkové práva). Akékoľvek ďalšie použitie závisí od ustanovení licenčných zmlúv alebo iných dokumentov umožňujúcich ďalšie použitie kultúrneho objektu.
 5. Za správnosť metadát a nastavenie licenčných podmienok sprístupnených kultúrnych objektov zodpovedá príslušná PFI, ktorá tieto kultúrne objekty poskytla.

Čl. IV

Práva a povinnosti používateľa

 1. Používaním portálu Slovakiana používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s VPP portálu Slovakiana, ich obsahu rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Používateľ je oprávnený prehľadávať informácie sprístupnené na portáli Slovakiana, vyhľadávať medzi kultúrnymi objektmi a metadátami PFI sprístupnenými na portáli Slovakiana a využívať dostupnú funkcionalitu podľa aktuálneho nastavenia portálu.
 3. Používanie určitých funkcionalít portálu Slovakiana (napr. prístup k obchodne nedostupným dielam, niektoré služby e-shopu a pod.) je možné iba pre registrovaného, alebo overeného registrovaného používateľa.
 4. Používateľ využíva obsah na vlastné riziko a je povinný riadiť sa pravidlami jeho použitia vzhľadom na súvisiaci stav právnej ochrany.
 5. Používateľ si je vedomý, že portál Slovakiana môže byť nedostupný počas bežnej údržby alebo po dobu nevyhnutnú na odstránenie prípadných technických problémov.
 6. Používateľ je oprávnený používať služby portálu Slovakiana výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito VPP, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete internet a dobrými mravmi.
 7. Používateľ nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu Slovakiana, informácie pozmeňovať alebo inak zneužívať, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám.
 8. Používateľ si je vedomý, že informácie, materiály (vizuálne, obrazové, textové, a pod.) sprístupnené na portáli Slovakiana nemusia byť vždy aktuálne, presné, úplné a že prevádzkovateľ v súvislosti s týmito informáciami a materiálmi neposkytuje žiadnu záruku aktuálnosti.

Čl. V

Osobitné práva a povinnosti registrovaného používateľa a overeného registrovaného používateľa

 1. Registrovaný používateľ je povinný vyplniť riadne a pravdivo registračný formulár, na základe ktorého získa osobitný prístup do portálu Slovakiana. Overený registrovaný používateľ je povinný overiť svoju identitu prostredníctvom identity ÚPVS.
 2. Pri registrácii je používateľ povinný v registračnom formulári uviesť všetky údaje označené hviezdičkou (*), uvedenie údajov bez označenia hviezdičkou je dobrovoľné. Používateľ pred definitívnym dokončením registrácie (kliknutím na políčko s textom registrovať) vyplnené údaje skontroluje. Po odoslaní správne a úplne vyplneného registračného formulára bude na e-mailovú adresu používateľa zaslaná notifikačná správa s potvrdením o úspešnosti registrácie používateľa. Registrácia je ukončená až po kliknutí používateľa na odkaz, ktorý mu bol pri registrácií zaslaný.
 3. Odoslaním registračného formulára používateľ potvrdzuje, že:
  1. si prečítal, oboznámil sa a súhlasí so znením týchto VPP, Kódexom blogera, ďalšími podmienkami používania portálu zverejnenými na portáli Slovakiana v znení platnom k momentu odoslania registračného formulára,
  2. údaje uvedené v registračnom formulári sú pravdivé, úplné a správne,
  3. pri používaní portálu Slovakiana bude v plnom rozsahu dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky,
  4. súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s čl. IX týchto VPP.
 4. Registrovaný používateľ a overený registrovaný používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím jeho prihlasovacích údajov z dôvodov vzniknutých na strane registrovaného používateľa alebo overeného registrovaného používateľa. V prípade straty alebo odcudzenia prihlasovacích údajov je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť prevádzkovateľa, ktorý pôvodné prihlasovacie údaje zablokuje.
 5. V prípade, že používateľ bude mať záujem o vytvorenie blogu je povinný o jeho vytvorenie požiadať. Žiadosť môže zadať len overený registrovaný používateľ, pričom je povinný sa okrem týchto VPP riadiť aj Kódexom blogera.
 6. Overený registrovaný používateľ má možnosť napr. za účelom vzdelávania, alebo iným odôvodneným účelom, získať na požiadanie digitálny kultúrny objekt v lepšom rozlíšení ako na portáli Slovakiana. Žiadosť o osobitné sprístupnenie digitálneho kultúrneho objektu obsahuje nasledovné polia:
  1. NID - národný identifikátor digitálneho objektu,
  2. dôvod žiadosti,
  3. plánované použitie digitálneho objektu.
  Každá žiadosť bude individuálne posúdená zodpovednou osobou. Výsledok spracovania žiadosti bude používateľovi oznámený prostredníctvom e-mailu, resp. jeho používateľského konta. V prípade negatívneho posúdenia žiadosti bude oznámenie prevádzkovateľom odôvodnené.
 7. Prevádzkovateľ umožňuje registrovaným a overeným registrovaným používateľom v ním určených prípadoch zapájať sa do diskusií, ankiet a iných aktivít, pri ktorých môžu registrovaní a overení registrovaní používatelia prezentovať svoje názory a postoje. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za názory používateľov. Za každý verejný prejav je plne zodpovedný registrovaný alebo overený registrovaný používateľ, ktorý je povinný sa pri takýchto aktivitách riadiť týmito VPP, Kódexom blogera, ako aj právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že Prevádzkovateľ zistí porušovanie pravidiel uvedených v týchto VPP, Kódexe blogera, resp. iné zákonné porušenie, je oprávnený vykonať príslušné kroky k zabráneniu takejto činnosti, a to úpravou obsahu zverejneného registrovaným alebo overeným registrovaným používateľom, vymazaním takéhoto obsahu, alebo zamedzením prístupu registrovaného alebo overeného registrovaného používateľa na portál Slovakiana.
 8. Ukončiť registráciu na portáli Slovakiana je možné zrušením registrácie zo strany používateľa alebo zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zašle používateľovi správu o zrušení registrácie na e-mailovú adresu používateľa s uvedením dôvodov zrušenia registrácie.

Čl. VI

Povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ služieb portálu Slovakiana si objednáva služby podľa aktuálneho cenníka elektronicky alebo písomne potvrdenou objednávkou, prípadne zmluvou s prevádzkovateľom, alebo treťou osobou podľa podmienok a inštrukcií uvedených pri kultúrnom objekte.
 2. Objednávateľ služieb je povinný vyplniť objednávkový formulár úplne a pravdivo.
 3. Objednávateľ potvrdením objednávky dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov v rámci charakteru jednotlivých služieb spôsobom vymedzeným v čl. IX VPP.
 4. Objednávateľ sa pri využívaní služieb portálu Slovakiana riadi aj všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré s konkrétnou službou portálu Slovakiana súvisia.

Čl. VII

Práva prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto VPP portálu Slovakiana.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť spôsob prevádzky a služieb portálu Slovakiana a takisto prevádzku prerušiť alebo pozastaviť.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup registrovaného alebo overeného registrovaného používateľa na portál Slovakiana a ktorémukoľvek používateľovi odmietnuť alebo obmedziť prístup na portál Slovakiana, pokiaľ tento používateľ poruší podmienky uvedené vo VPP.
 4. Akékoľvek informácie poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom portálu Slovakiana a jeho e-mailových adries a vstupných formulárov sa považujú za vlastníctvo prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený voľne ich využívať, pokiaľ sa na ne nevzťahujú autorské práva alebo iné pravidlá vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.

Čl. VIII

Obmedzenie zodpovednosti za škodu

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním obsahu poskytovaného na portáli Slovakiana.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku, strát alebo výdavkov vzniknutých v súvislosti s portálom Slovakiana, jeho používaním, alebo nemožnosťou jeho použitia, prípadne s jeho poruchou, chybou, prerušením prevádzky, napadnutím systému a neautorizovaným pozmenením obsahu.
 3. Prevádzkovateľ nenesie nijakú zodpovednosť za akékoľvek náklady používateľov spojené so zobrazovaním a využívaním portálu Slovakiana.
 4. Hypertextové odkazy uvádzané pri kultúrnych objektoch slúžia na doplnenie informácií pre používateľov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah publikovaný na externých stránkach prepojených prostredníctvom hypertextových odkazov. Uvedené tiež neznamená, že Prevádzkovateľ s ich obsahom súhlasí alebo ho schvaľuje. Prevádzkovateľ tieto odkazy uvádza v dobrej viere, že ich poskytnutie je v súlade s dobrými mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:
  • škodu spôsobenú informáciami, ktoré šíria registrovaní používatelia osobitne registrovaní používatelia, vrátane škody spôsobenej informáciami, ktorých šírenie prevádzkovateľ sprostredkoval prostredníctvom portálu Slovakiana,
  • škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami, ktoré získal používateľ prostredníctvom portálu Slovakiana,
  • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla z dôvodov na strane používateľa,
  • škodu spôsobenú zmenou VPP portálu Slovakiana, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu registrovanému alebo overenému registrovanému používateľovi zo strany prevádzkovateľa, resp. obmedzením prístupu používateľa zo strany prevádzkovateľa.

Čl. IX

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ pri návšteve portálu Slovakiana a jeho ďalšom používaní môže prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje podľa čl. IX ods. 4 VPP. Používateľ výslovne súhlasí so: Súhlas neregistrovaného používateľa nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na portáli Slovakiana a trvá až kým ho neregistrovaný používateľ neodvolá. Súhlas registrovaného používateľa nadobúda platnosť okamihom úspešného dokončenia registrácie na portáli Slovakiana a trvá po dobu platnosti tejto registrácie, resp. do odvolania zo strany používateľa v prípade zrušenia registrácie.
  • spracovaním osobných údajov,
  • použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu podľa čl. IX ods. 3 VPP,
  • poskytnutím niektorých osobných údajov osobám zmluvne spolupracujúcim s prevádzkovateľom.
 2. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, prípadne dokončením registrácie, používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne. V opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaja používateľa za nasledovným účelom:
  • umožnenie registrácie používateľa na portáli a jeho následná identifikáciu,
  • umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a prevádzkovateľom alebo používateľom a osobami v osobitnom zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom,
  • v prípade osobitného súhlasu (odkliknutie počas registrácie alebo neskôr v rámci nastavenia používateľského účtu) umožnenie zasielania marketingových produktov (newsletter) prevádzkovateľa alebo osôb v osobitnom zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom.
 4. Prevádzkovateľ môže spracúvať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu: a to na dobu platnosti súhlasu používateľa.
  • meno a priezvisko,
  • bydlisko alebo sídlo,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt,
  • profesia používateľa,
 5. Súhlas používateľa sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.
 6. Používateľ môže súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať:
  • písomne na adrese Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava,
  • zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu slovakiana@nocka.sk,
  • v rámci marketingových aktivít (newsletter) aj odkliknutím príslušného políčka v nastaveniach používateľského účtu.
 7. Osobné údaje používateľa môžu byť prostredníctvom kontaktného formulára, resp. objednávkového formulára poskytnuté ďalším osobám, s ktorými má prevádzkovateľ sprostredkovateľský zmluvný vzťah.
 8. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. O oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.
 9. Používateľ má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa používateľa a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva používateľa súvisiace s ochranou osobných údajov upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR.
 10. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže používateľ  kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: osobneudaje@nocka.sk alebo písomne: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava, označenie obálky: Zodpovedná osoba.
 11. Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
 12. Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na účel odlišný od účelu špecifikovaného v týchto VPP.
 13. Prevádzkovateľ osobné údaje používateľa nezverejňuje a neuskutočňuje ich prenos do tretích krajín.
 14. Ak sa používateľ domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.
 15. Používateľ môže pri prevádzke portálu Slovakiana využívať súbory cookies, t.j. krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač používateľa ukladá v zariadení, pomocou ktorého používateľ k portálu pristúpi. Návštevou a ďalším používaním portálu Slovakiana používateľ súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené: a zároveň s tým, aby ich prevádzkovateľ využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.
  • dočasné cookies - slúžiace predovšetkým k identifikácii používateľa po dobu jeho prihlásenia na portáli. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,
  • dlhodobé cookies - slúžiace predovšetkým k dlhodobému zachovaniu osobných nastavení internetového prehliadača používateľa. Dlhodobé cookies zostávajú uchované v internetovom prehliadači používateľa aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ portál navštívil,

Čl. X

Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi prevádzkovateľom a používateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia používateľa a prevádzkovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane. Komunikácia môže byť realizovaná aj priamo prostredníctvom portálu Slovakiana v prípade, že portál Slovakiana na tento účel obsahuje elektronicky vyplniteľný formulár prístupný používateľovi, alebo prostriedok okamžitej komunikácie (livechat).
 2. Tieto VPP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
 3. VPP sú dohodnuté na neurčitý čas. Ich záväznosť vo vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom nadobúda účinnosť od okamihu prvého prístupu používateľa na portál Slovakiana. Podmienky používania sa riadia právom Slovenskej republiky a náležitosti, ktoré implicitne neriešia, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom, Trestným zákonom, autorským zákonom, zákonom o reklame, zákonom o ochranných známkach a pod.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený VPP zmeniť. Nové znenie VPP je prevádzkovateľ povinný zverejniť na portáli Slovakiana vopred. Nové znenie VPP nadobúda účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli Slovakiana.
 5. Znenie týchto VPP bolo zverejnené dňa 26.11.2015