Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

I. Hviezdoslavov Kubín

Dátum pridania: 22.02.2019

Fakty, spomienky, dokumenty


I. Hviezdoslavov Kubín 14. mája 1954     

I. celoslovenská súťaž žiakov jedenásťročných a pedagogických škôl v recitácii a umeleckom čítaní

 

Hlavný organizátor: Povereníctvo školstva

Miesto: Jedenásťročná stredná škola, Dolný Kubín (telocvičňa)

Účasť 21 recitátorov v prednese poézie a 16 v prednese prózy

 

Cieľ súťaže (zo súdobého dokumentu)

 

  1. Vzbudiť, rozšíriť a prehĺbiť trvalý záujem a lásku našej študujúcej mládeže k tvorbe našich spisovateľov a k pokrokovej literárnej tvorbe, pretože recitácia a umelecké čítanie sú živým hlasom literatúry a jej aktívnymi a tvorivými propagátormi. Takto možno najúčinnejšie skvalitniť a masovo rozšíriť recitačné a čítačské umenie medzi študujúcou mládežou.
  2. Recitáciou a umeleckým čítaním, t. j. umením tvorivého stvárňovania literárnych diel pomocou živej umeleckej reči možno zároveň najúčinnejšie a najpresvedčivejšie pôsobiť na city ľudí a tým na nich výchovne vplývať.
  3. Prehĺbiť znalosť a správnu výslovnosť materinskej reči.

 

Zhodnotenie (zo súdobého dokumentu)

1 Výber povinných básní, hoci z jednej strany bol plne hodnotný (bola to tvorba našich najväčších klasikov: Hviezdoslav, Chalupka, Botto), bol druhove priúzko stanovený, lebo sa zabudlo na lyriku.

2. Vo výbere dobrovoľnom je potřebné repertoár rozšíriť na najlepšie diela súčasnej poézie našej i prekladovej.

3. Pri výbere povinných diel treba prizerať na všetky kritériá zaručujúce úspešné zvládnutie umeleckého prednesu (vek žiakov, umelecká predpríprava na škole).

4. Na ľudovej rozprávke najmä začiatočníci najlepšie sa môžu zacvičiť v umeleckom prednese prózy.

5. Potrebné je pochváliť dobrú snahu účastníkov súťaže, že recitované a čítané umelecké diela usilovali sa podať po stránke výslovnosti čo najkvalitnejšie.

6. Komisia odporúča odstraňovať zakorenené kazy rečové najmä vplyvom miestneho nárečia. Ide najmä o výslovnosť mäkkého ľ, ktorá je najväčšmi zanedbaná, taktiež o správnu výslovnosť ô, ďalej trvalé zažitie a osvojenie si asimilácie spoluhlások, správnu a zreteľnú artikuláciu a správne dýchanie pri prednese vôbec. Aj slovnému a vetnému prízvuku treba venovať  zvýšenú systematickú starostlivosť a netrvať automaticky na pravidle slovného prízvuku na prvú slabiku v slove.

7. Väčšina účastníkov súťaže správne pochopila obsah diel. Zároveň však treba uviesť, že skoro u všetkých recitátorov bolo badať, ako logika textu bola narušovaná štruktúrou veršov, čím myšlienka ako celok bola narušená, často aj rozbíjaná. Ďalej treba ešte zdôrazniť, že mnohým najmä v dialógu a vo vytváraní textu v priamej reči chyboval plný dramatický postreh pre zvýraznenie napätia a diferencovanie charakterov konajúcich osôb v texte.

8. Stále ešte treba bojovať proti neopodstatnenému pátosu a šablonovitosti a miesto nich dôsledne a metodicky uplatňovať zásady metódy socialistického realizmu.

9. Napokon potrebné je hovoriť o otázke prežívania textu. V tomto vidieť najväčšie slabiny súťaže. Chtiac zvýrazniť básnikove zámery, každý recitátor musí dať k dispozícii tvorivému reprodukčnému procesu celého samého seba: svoju dušu, cit, um, vlastnosti, dovednosti, s gestom i mimikou, aby takto spolu živým umeleckým slovom (pauzy!) dosiahol plné spojenie s citmi a myšlienkami autora. Toto tiež potvrdzuje nesprávnosť donedávnej požiadavky, že recitátor musí byť ako prikutý k pódiu. Naopak. Uvedené vyžaduje si celé javisko a záleží len na recitátorovi, aby ho účelne užíval.

 

Zo spomienok

V ochotníckom súbore v Soľnej Bani pri Prešove sme sa mladí činili aj v prednese. Chcem tým povedať, že Hviezdoslavov Kubín nevznikol iba púhym nariadením Povereníctva školstva. Na Slovensku vtedy už existovala dobrá interpretačná základňa a zrod tejto súťažnej tradície ju nebývalo posilnil a ešte viac rozšíril.

V prvom ročníku nášho jubilanta som síce vyhral krajskú súťaž s predpísanou Slovenčinou Pavla Országha Hviezdoslava a s výberovou Zelenou ratolesťou Andreja Plávku, no ako priemyslovák som do Kubína postúpiť nemohol, lebo súťaž bola určená len študentom všeobecne vzdelávacích a pedagogických škôl. Považoval som to za diskrimináciu, ale toto slovo som vtedy nepoznal. Poslal som rozhorčený list súdruhovi povereníkovi Ernestovi Sýkorovi. Odpoveď prišla okamžite. Aj s pozvánkou nielen pre mňa, ale aj pre ďalšiu recitátorku zo Strednej priemyselnej školy v Prešove, s prísľubom, že nasledujúce ročníky už rozšíria na všetky druhy škôl. Neskôr pribudla aj kategória vysokoškolákov a dospelých.

Štefan Oľha

 

Áno bol som tam prvý. Kedy? No... dávno, na prvom Hviezdoslavovom Kubíne som bol prvý. Vtedy neboli ministri, ale povereníci a ten, čo riadil školstvo, mi osobne podal ruku, odovzdal diplom za prvé miesto a koženú aktovku ako vecný dar. Diplom, aktovka aj povereník sú už iba milé spomienky, ale Hviezdoslavov Kubín je tu, ibaže neviem, či tam i dnes potriasa ruky minister. Oveľa vzácnejší je pravda moment, keď vám tlieska obecenstvo a vy cítite ako zodpovednosť opúšťa myseľ a celé telo. Kto to nezažil, nepochopí, ako je recitátorovi, keď vstúpi na opustený ostrov, ktorému sa, neviem prečo, hovorí javisko. Snáď preto, že tam každému „JA“ vysko-čí parádne vysoko a pokým sa to naše „JA“ vyjaví, cievy v tele odolávajú tlaku nespočítateľných atmosfér.

            „Hijóóó! Ako víchor letím. Vidím len tmavé kopytá koní pred sebou ako rozmetávajú strieborné vločky sypkého snehu a je to akoby nebo plné hviezd nebolo nad hlavou, ale pod mojou trojkou, ktorej oťaže mám v rukách ja – Čičikov. Hijóóó!“ Dohovoril som monológ a počul ako mi tlieska sám Gogoľ. Pre túto chvíľu, keď interpret pokorne, so sklopenou hlavou a zatvorenými očami ďakuje tlieskajúcemu obecenstvu, sme ochotní celé týždne venovať dvom stránkam textu, aby zostali v pamäti i vtedy, keď sa nám na opustenom ostrove roztrasú kolená.

Oldo Hlaváček

 

Víťazi

Marta Svarinská-Mrlianová, Bratislava – Pavol Országh Hviezdoslav: K vám urodzeným veľkomožným

Irena Ochmanová-Vitalajová, Žilina

Štefan Oľha, Prešov – Andrej Plávka: Zelená ratolesť

Oldrich Hlaváček, Žilina/Bratislava – Nikolaj V. Gogoľ: Mŕtve duše

Eva Liskovcová, Turčianske Teplice

Viola Plávková, Žilina

Eduard Heger, Trnava/Bratislava

Oktávia Müllerová, Trnava

Marta Košíková, Kežmarok

 

Záver (zo súdobého dokumentu)

Záverom komisia radostne a s plným uvedomením si významu uskutočnenia prvej celoslovenskej súťaže v recitácii a umeleckom čítaní … (ju) zhodnocuje ako záslužný a príkladný čin Povereníctva školstva, ktorý, ak by sa stal tradičným, bol by ozdobou našej socialistickej kultúry.

Budúce súťaže v recitácii a umeleckom čítaní nech sú dňami materinského jazyka…

 

Zdroje

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre hodnotenie I. celoslovenskej súťaže žiakov jedenásťročných a pedagogických škôl v recitácii a umeleckom čítaní (orig. dok.)

Tak prišla k nám poézia. Pamätnica k XXV. Hviezdoslavovmu Kubínu. Vydavateľstvo Obzor, Bratislava, 1980. 65 - 061 80.

Zápisník 50. Hviezdoslavovho Kubína. Zost. Jaroslava Čajková. Národné osvetové centrum, Bratislava, 2004. ISBN 80-7121-243-1.

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.