Sharing

Blogy meta tagy

Blogy

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Dátum pridania: 09.09.2019


Obsah kultúrneho dedičstva v sebe zahŕňa veľké a rozmanité „bohatstvo“ národa. Je to práve kultúrne dedičstvo, ktoré definuje identitu štátu a jednotlivcov v ňom žijúcich. V základnom delení kultúrneho dedičstva disponujeme dvoma veľkými kategóriami a síce hmotným a nehmotným. Na tomto mieste sa budeme venovať predovšetkým nehmotným kultúrnym dedičstvom. V nasledujúcich článkoch nájde čitateľ nie len to, čo sa pod pojmom nehmotné kultúrne dedičstvom myslí, ale aj konkrétne prejavy slovenského národa, ktoré do tejto veľkej skupiny patria.

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Dňa 28. februára 2001 v deklarácií o ochrane kultúrneho dedičstva, Národná rada Slovenskej republiky zadefinovala pojem kultúrne dedičstvo ako : „nenahraditeľné bohatstvo štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska.“

Pojmom nehmotné kultúrne dedičstvo označujeme ústne tradície a prejavy vrátane jazyka ako prostriedku nehmotného kultúrneho dedičstva; interpretačné umenie; spoločenské zvyky, rituály a slávnostné udalosti; poznatky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom; tradičné remeselníctvo. Nehmotné kultúrne dedičstvo znamená tiež postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova a znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Nehmotná podstata duchovného dedičstva zásadným spôsobom ovplyvňuje podmienky a formy jeho identifikácie, evidencie i praktickej ochrany. V mnohých prípadoch je táto ochrana možná iba prostredníctvom zastupujúcich hmotných objektov a pamiatok  viažucich sa napríklad k historickým udalostiam či osobnostiam. Prostredníctvom rôznych médií, audiovízie, zvukových nosičov, internetu a podobne je zároveň možné dokumentovanie a zachovanie aj ďalších nehmotných (duchovných) hodnôt na základe vytvárania priaznivých legislatívnych, organizačných a realizačných podmienok. Súčasťou ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva je ochrana talentu a zručnosti (fortieľu) tvorcov kultúrnych hodnôt v profesiách a činnostiach, ktorých výsledkom nie je hmotný produkt, ale spravidla zvukové, hudobné, slovné a obrazové dielo.

ZDROJ:

ONKDKZSO. 2017. Nehmotné kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra. In Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej kultúry [online]. 2017 [cit.2019-09-09] Dostupné na internete: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/nehmotne-kulturne-dedicstvo-kulturno-osvetova-cinnost-111.html.

Komentáre (0 reakcií)
|
pridať reakciu

Pre pridávanie reakcií musíte byť prihlásený.