Collections List Items

Neznámy maliar: Mária Terézia.
neznámy (osobné meno) Neznámy maliar: Mária Terézia.
Najzásadnejším problémom, ktorému musela Mária Terézia čeliť predstavoval predovšetkým pruský kráľ Fridrich II. a jeho územné nároky na Sliezsko. Kráľovná síce disponovala podporou a pomocou uhorského snemu v Bratislave, ale na víťazstvo vo vojne táto podpora nestačila a tak bola nútená Sliezsko prenechať Prusku.
Kráľ Fridrich II.
Hainberg, I. Kráľ Fridrich II.
Friedrich II. Pruský
neznámy Friedrich II. Pruský
Vďaka talentu v diplomacií, ktorým Mária Terézia oplývala, dosiahla zvolenie svojho manžela Františka Lotrinského za nemeckého cisára a tým do značnej miery zabezpečila centralizáciu západnej časti ríše.
František Štefan Lotrinský
neznámy František Štefan Lotrinský
Neznámy maliar: František Lotrinský.
neznámy (osobné meno) Neznámy maliar: František Lotrinský.
Takouto koncentráciou moci na západe ríše si však nedokázala úplne podriadiť uhorské stavy. Konflikt s uhorskými stavmi sa vyhrotil na toľko, že ho v roku 1765 rozpustila a až do konca svojej vlády ho už nikdy nezvolala.
Mária Terézia na uhorskom sneme 1741
Rakúsky grafik z 18. storočia Mária Terézia na uhorskom sneme 1741
Mária Terézia na uhorskom sneme 1741
Moreau, Nikolaus Mária Terézia na uhorskom sneme 1741

Počas obdobia vlády Márie Terézie malo Slovensko predovšetkým charakter hospodárskeho a kultúrneho centra Uhorska. Z Bratislavy za asistencie veľkého počtu poradcov začala aplikovať reformu celého územia s motiváciou štát centralizovať, modernizovať a zároveň dosiahnuť konkurencie schopný štát západoeurópskym kráľovstvám. Mária Terézia disponovala nie len nesmiernym panovníckym talentom, ale aj schopnosťou obklopiť sa schopnými a vzdelanými poradcami. Mnohé z jej reforiem tak korešpondovali s osvieteneckými prúdmi, šíriacimi sa z Francúzska.  

Obraz, Mária Terézia, cisárovná, autor: Mária Kristína, olejomaľba, 2.pol.18.stor., zarámované
Obraz, Mária Terézia, cisárovná, autor: Mária Kristína, olejomaľba, 2.pol.18.stor., zarámované

Reformná činnosť Márie Terézie bola nesmierne rozsiahla a v značnej miere prenikla do všetkých oblastí života kráľovstva, miest, ale aj periférnych vidieckych lokalít. Nesmierne dôležitá a význam mala nevoľnícka regulácia, ktorá definovala rovnorodé poddanské povinnosti a sformovala tak poddanské pomery v Uhrách. Rozsah poddanských povinnosti bol síce veľký, no šľachta a vrchnosť mala zákaz ich navyšovať.  

Mária Terézia. Textilná koláž a akvarel
Mária Terézia. Textilná koláž a akvarel

Pravdepodobne najzásadnejšia a najvýznamnejšia zložka reformného úsilia Márie Terézie a jej syna Jozefa II. bola reformácia v školstve a vzdelaní. Reforma školstva v podaní Márie Terézie bola v značnej miere ovplyvnená osvieteneckými myšlienkami, že škola má vzdelávať a vychovávať nie len dobrých kresťanov, ale aj dobrých občanov. Reforma chcela zabezpečiť prístup k vzdelaniu  všetkým bez ohľadu na ich pôvod.

Neznámy maliar: Mária Terézia a Jozef II.
Neznámy maliar: Mária Terézia a Jozef II.

V roku 1753 sa po vzore viedenskej univerzity reformovala univerzita trnavská. Začali sa prednášať prírodné vedy a v roku 1774 vznikla samostatná katedra prírodných vied. Okrem iného vzniklo astronomické observatórium, lekárska fakulta a reformovalo sa štúdium právnickej fakulty. Trnavská univerzita sa stala centrom vedeckého života v Uhrách, ktorej významnú časť tvorili študenti slovenského pôvodu. Ďalším významným centrom vzdelania sa stala banská akadémia v Banskej Štiavnici.

Neznámy maliar: Portrét Márie Terézie
neznámy Neznámy maliar: Portrét Márie Terézie

Školské reformy, ktoré presadzovali moderné metódy vzdelania, mali nesmierny význam pre slovenské obyvateľstvo. Vďaka týmto reformám disponovalo Slovensko už v 18. storočí pomerne dobre vzdelanými občanmi. Takmer všetci zámožnejší Slováci nadobudli minimálne základne vzdelanie a ovládali viac než jeden jazyk. Po školskej reforme sa vzdelanosť začala šíriť aj na chudobnejšiu časť obyvateľstva. Za zvýšenie všeobecnej vzdelanosti v danom období môžeme ďakovať, šíriteľovi osvety v ľudových vrstvách - Samuelovi Tešedíkovi. Najvýznamnejším stúpencom osvietenstva na Slovensku bol v danom období Adam František Kollár, ktorý bol okrem iného aj radcom samotnej kráľovnej Márie Terézie.

Po smrti Márie Terézie nastúpil na trón jej syn a zároveň pokračovateľ tereziánskych reforiem Jozef II.

Jozef II. olejomaľba
neznámy (osobné meno) Jozef II. olejomaľba
Jozef II. ako dieťa.
Jozef II. ako dieťa.