Newsfeed - Odporúčaný obsah

Pripomíname si zriadenie národných parkov

Napriek tomu, že sa v Európe rozvíjali myšlienky ochrany prírody už od 18. storočia, do konca 19. storočia sa národné parky vyhlasovali len v USA. Prvé národné parky vznikli v Európe v roku 1909 vo Švédsku podľa modelu amerických národných parkov, teda prírodné rezervácie s prísnou ochranou a v malej časti územia s povolenou rekreačnou aktivitou. Po roku 1914 ožila myšlienka národných parkov najmä v lesnatých krajinách severnej Európy, ale aj v karpatských, apeninských, balkánskych, kaukazských, pyrenejských a sibírskych horských sústavách. Vývoj modelov národných parkov v prvej polovici 20. storočia nadobudol veľkú dynamiku.

V priebehu vyše storočného vývoja modelov národných parkov sa pre veľkoplošné chránené územia ustálili dve základné funkcie:

• zabezpečovanie ochrany prírody

• rekreačno-turistická a poznávacia funkcia

Národné parky a CHKO tvoria spolu 22,64% územia Slovenska. Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti, môže vláda Slovenskej republiky nariadením vyhlásiť za národný park. Na území národného parku, vo všeobecnosti, platí tretí stupeň ochrany. V súčasnosti sa na území Slovenska nachádza 9 národných parkov.

16. januára 1967 bol zriadený Pieninský národný park (PIENAP). Ide o hornaté územie v bradlovom pásme Pienin. Jeho pestrá horninová skladba podmienila vznik ojedinelého reliéfu bradiel, skalných stien a vežičiek. Oblasť je približne v strede prerezaná hraničnou riekou Dunajec s hlbokou prielomovou dolinou. Územie s bohatou flórou je lesnaté so zachovalými jedľovo - bukovými porastmi a pôvodnými borinami na skalách.

Národný park Malá Fatra bol vyhlásený dňa 18. januára 1988. Národný park zaberá po Vysokých a Nízkych Tatrách najvyššie jadrové pohorie na území Slovenska s bohatou a pomerne zachovalou západokarpatskou prírodou. Bohatstvo fauny a flóry je podmienené pestrým geologickým zložením, členitým reliéfom a veľkým rozpätím nadmorských výšok.

Rovnaký deň bol zriadený aj Národný park Slovenský raj, ktorý sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria. Územie je bohaté na prírodné krásy. Medzi typické fenomény územia patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Nachádza sa tu takmer 200 jaskýň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa.

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy bola zriadená vyhláškou zo dňa 27. januára 1989. Do rámca chránenej krajinnej oblasti harmonicky zapadá aj obec Čičmany so svojráznymi drevenými stavbami s bohatou ornamentálnou výzdobou, ale i s miestnymi výšivkami a čipkami. Na území vystupujú najmä vápence a dolomity. Prirodzene v rastlinnej oblasti prevláda bučina. Rovnako na území žije mnoho vzácnych druhov živočíchov.

Pieniny.

Slovenský raj.

Malá Fatra.