Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo je Slovakiana

Hlavnou myšlienkou digitalizácie kultúrneho dedičstva je jeho ochrana a zachovanie pre budúce generácie, ako aj zabezpečenie jeho dostupnosti širokej verejnosti. Národné osvetové centrum bolo prijímateľom národných projektov Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a Harmonizácia informačných systémov (HIS), ktoré sa od ostatných projektov líšili tým, že nerealizovali samotnú digitalizáciu kultúrneho dedičstva, ale vytvorili vhodné prostredie na spracovanie, evidenciu a sprístupnenie kultúrnych a digitálnych objektov na centrálnej úrovni pre verejnosť.

Projekt CAIR vybudoval informačný systém pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry, v rámci ktorého vznikol národný portál Slovakiana a národné registre – databázy údajov o objektoch kultúrneho dedičstva a systém na prezentovanie kultúrnych a digitálnych objektov pre odbornú aj laickú verejnosť.
Projekt HIS zabezpečil softvérovú a hardvérovú úroveň zapojených inštitúcií tak, aby sa mohli napojiť na informačný systém vybudovaný v projekte CAIR, pracovať s dátami a zasielať ich na archiváciu.
Integráciou informačných systémov inštitúcií do národných registrov, ktoré sú vzájomne previazané, sa vytvorila najrozsiahlejšia centrálna infraštruktúra v rezorte MK SR.

Čo sú národné registre

Národné registre zastrešujú evidenciu kultúrnych a digitálnych objektov, autorských práv kultúrnych objektov a proces spracovania digitálnych objektov na celoslovenskej úrovni pre všetky zapojené inštitúcie. Predstavujú databázu, v ktorej sú uchovávané údaje o digitalizácii kultúrneho dedičstva v jednotnej podobe – prehľadné, vyčistené, dopĺňané. Vzhľadom na to, že dáta v takejto forme a množstve nie sú pre laickú verejnosť „užívateľsky prijateľné“, vznikol portál kultúrneho dedičstva Slovakiana, ktorý prezentuje digitálny obsah z národných registrov v takej podobe, aby bol zrozumiteľný pre bežného používateľa.

Čo je portál kultúrneho dedičstva Slovakiana

Portál Slovakiana je vzdelávací, prezentačný a reprezentatívny systém, ktorý má za cieľ sprístupňovať výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska širokej verejnosti, ako aj zapojiť samotnú verejnosť do tohto procesu. Slovakiana umožňuje vyhľadávať, prezerať, sťahovať a zdieľať voľne dostupné digitálne reprezentácie objektov.

Od jeho spustenia v roku 2015 sa verejnosti sprístupnili zdigitalizované zbierky objektov vo vysokom rozlíšení. Objekty sú rozdelené do kategórií podľa typu objektov, ktoré zhlukujú, akými sú napríklad výtvarné umenie, muzeálne objekty, textové dokumenty, filmy, tanec,odev, architektúra a urbanizmus, tradičná ľudová kultúra a ďalšie.
Okrem zbierok sa na Slovakiane nachádzajú tzv. virtuálne exkurzie (virtuálne múzeum, virtuálna galéria, virtuálne pamiatky) obsahujúce animácie a populárno-náučné videá týkajúce sa slovenskej kultúry a tematické virtuálne výstavy a tematické články v blogoch.
Možnosť vytvárať virtuálne výstavy z voľných digitálnych objektov a založiť si vlastný blog na portáli Slovakiana má každý registrovaný užívateľ.

Obsahové napĺňanie

Slovakiana spolupracuje s inštitúciami zapojenými do digitalizácie svojich zbierok s vlastným digitalizačným plánom a zodpovednými za napĺňanie národných registrov a Slovakiany. Do dnešného dňa sú nimi:

  • Slovenské národné múzeum a Múzeum SNP v Banskej Bystrici
  • Slovenská národná galéria
  • Slovenská národná knižnica
  • Slovenský národný archív
  • Slovenský filmový ústav
  • Pamiatkový úrad SR
  • Národné osvetové centrum
  • Štátna vedecká knižnica v Prešove
  • Slovenský ľudový a umelecký kolektív

Autorské práva

Na zobrazenie digitálneho obsahu na portáli Slovakiana je nevyhnutné, aby mala spravujúca inštitúcia vysporiadané autorské práva ku kultúrnym objektom. Na portáli sa nachádzajú objekty, ktoré sú autorskoprávne voľné (doba ochrany majetkových práv už uplynula), objekty, ktoré nie sú z hľadiska Autorského zákona autorským dielom a objekty, ktoré sú síce chránené, ale inštitúcia uzatvorila s autorom licenčnú zmluvu, ktorá umožňuje sprístupniť dielo na portáli Slovakiana. V rámci Národných registrov je vytvorený aj Národný register autorských práv, kde sa zhromažďujú informácie o právnej ochrane kultúrnych objektov z lokálnych systémov jednotlivých inštitúcií.

Slovakiana vznikla ako moderný portál, ktorý pomocou rôznych funkcionalít umožňuje digitálny obsah ďalej využívať v kreatívnom priemysle, vzdelávaní či výskume. Aktualizáciou a zlepšovaním funkcionalít je portál zdrojom informácií a platformou na spoluprácu a propagáciu kultúrneho dedičstva Slovenska a jednotlivých PFI. Keďže digitalizácia kultúrneho dedičstva stále trvá, obsah portálu je živý a neustále dopĺňaný o nové objekty.