Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo je Digitálny pamiatkový fond

Jednou z inštitúcií, ktorá sa zapojila do obsahového napĺňania portálu kultúrneho dedičstva – Slovakiana.sk, a ktorá aj v súčasnosti významnou mierou participuje svojimi výsledkami na zvyšovaní kvality Slovakiany.sk je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Bol to práve Pamiatkový úrad SR, ktorý sa v roku 2012 stal realizátorom národného projektu Digitálny pamiatkový fond, počas ktorého boli digitalizované významné pamiatkové objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Ústrednou myšlienkou projektu Digitálny pamiatkový fond bolo vytváranie digitálnych reprezentácií, archivovanie, prezentovanie a celkové zlepšovanie systémov získavania, spracovávania a ochrany kultúrnych pamiatok Slovenska.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky SR digitalizoval od roku 2012 do roku 2015 vybrané pamiatky z pamiatkového fondu SR. Selekciu týchto pamiatkových objektov zohľadňovali mnohé kritériá, v prvom rade sa digitalizovali pamiatky a lokality zapísané do zoznamu UNESCO - Svetového kultúrneho dedičstva, pamiatky zapísané do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, národné kultúrne pamiatky.

Na digitalizáciu boli vyberané typovo rôznorodé objekty - sakrálna, meštianska architektúra, fortifikačné stavby, ľudová architektúra a technické stavby. Dokumentovali sa aj súčasti architektúry: nástenné maľby, oltáre, kazateľnice, ikonostasy, drevené stropy, plastiky, reliéfy. Ďalšou oblasťou bolo dokumentovanie archeologických nálezov a výsledkov archeologických, umeleckohistorických, architektonických a reštaurátorských výskumov. Neposledným kritériom výberu bol aj vek pamiatky, alebo vzťah k významným osobám, či udalostiam.

Výsledky digitalizácie pamiatkových objektov slovenského kultúrneho dedičstva sprístupňuje portál kultúry Slovakiana, ako súčasť siete európskych kultúrnych portálov na čele s celoeurópskym kultúrnym portálom Europeana. Slovakiana prináša viac ako milión kultúrnych objektov v digitálnej podobe cez elektronické služby a funkcionalitu využiteľnú laickou aj odbornou verejnosťou. Portál ponúka rozšírené možnosti vyhľadávania, prezerania a sťahovania digitálnych objektov vo vysokom rozlíšení, s možnosťou ich následného využitia v prípade, ak to umožňuje aktuálny stav právnej ochrany. Obsah na portáli je priebežne aktualizovaný s ďalším postupom digitalizácie kultúrneho dedičstva.

Ku všetkým ukážkam zdigitalizovaných diel realizovaných PÚSR sa dostanete cez sekciu súvisiace.

Zdroj: Tlačová správa - Digitálny pamiatkový fond