Newsfeed - Odporúčaný obsah

Medaily a plakety k Výročiu SNP

Slovenské národné povstanie je vyvrcholenie protifašistického odboja na Slovensku, ktorý sa v roku 1944 vyvinul do ozbrojeného povstania v spolupráci s najširšími vrstvami obyvateľstva. Dodnes nie je uceleným a objektívnym spôsobom vyhodnotená účasť jednotlivých vojenských, politických, domácich aj zahraničných organizátorov a účastníkov, ktorí Slovenské národné povstanie pripravovali.

Vznik prvej Slovenskej republiky neprijali všetci občania s nadšením. Dôvod znepokojenia bol systém vlády jednej politickej strany, s čím bolo spojené zastavenie činnosti a rozpustenie všetkých politických strán okrem Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Zakázané boli aj formy šírenia ideí týchto strán ako tlač, spolky, odborové zväzy. Stupňovala sa protičeská a antisemitská kampaň, prehlbovala sa orientácia na totalitné štáty a hospodárska závislosť od nacistického Nemecka. To boli hlavné faktory, ktoré znepokojovali slovenských občanov iných politických presvedčení. Boli to predovšetkým osoby s československou štátnou koncepciou, všeslovansky orientovaní jednotlivci a demokraticky či proti-totalitne zmýšľajúci obyvatelia.

Počas celej existencie prvej Slovenskej republiky pôsobili priamo na Slovensku opozičné skupiny či už občianskeho alebo komunistického zamerania. K ich zjednoteniu prišlo na pôde Slovenskej národnej rady, ktorej vznik sa dohodol na konci roku 1943 vo Vianočnej dohode, ktorá sa zároveň stala rozhodujúcim činiteľom slovenského odboja. V nej sa občianske a komunistické zložky odboja dohodli „ jednotne a centrálne viesť boj slovenského národa za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu, vykonávaného i domácimi uzurpátormi politickej moci “ a v príhodnej chvíli prevziať všetku politickú i vojenskú moc na Slovensku. Vianočná dohoda uznala československú vládu a deklarovala úmysel obnoviť Československo. To sa malo zahraničnopoliticky i vojensko-politicky opierať o Sovietsky zväz, v ktorom signatári dohody videli „ záštitu slobodného života“.

Kľúčovým prejavom odboja na Slovensku, do ktorého vyústilo všetko dovtedajšie úsilie, bolo povstanie, ktoré vypuklo 29. augusta 1944 na strednom Slovensku s centrom v Banskej Bystrici

Bojové akcie v rámci Slovenska mali trvanie 226 dní a ich špecifikum bol značným stupeň urputnosti. Pre tento areál bol najšpecifickejší boj vedený z väčšej časti v horskom prostredí, pozdĺž komunikačných spojení a aj na izolovaných smeroch, za zhoršených klimatických podmienok, s maximálnym využívaním obchvatov pri dobýjaní dôležitých uzlov obrany. Bojová činnosť oslobodzovacích vojsk na našom území začala 20. septembra 1944 prekročením slovensko-poľských hraníc v priestore severne od Medzilaboriec a skončila 3.mája 1945 oslobodením posledných obcí – Makova a Klokočova.

K z digitalizovaným ukážkam objektov mapujúcich Slovenské národné povstanie sa dostanete cez sekciu súvisiace.

Zdroje:

PAULIČKA, I. a kol. 2002. Všeobecný encyklopedický slovník A – F. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. 1039s. ISBN 80-7181-618-3.

PETRANSKÝ, A. a kol. 2015. Slovenské dejiny – od úsvitu po súčasnosť. Bratislava: Perfekt. 2015. 550 s. ISBN 978-80-8046-730-2.

MIČEV, S. Slovenské národné povstanie. 2009. Banská Bystrica: Daliprint, 2009, 204 s. ISBN 978-80-970238-3-6.