Collections Detail

Sokolce

Sokolce

Dátum pridania : 1.12.2015 15:05:59
Popis: Historický názov obce, platný aj v súčasnosti, vypovedá o niekdajšom poverení tunajších obyvateľov príležitostnou atraktívnou funkciou sokoliarov pri poľovačkách z niektorého kráľovského hradu. Dnes tu uprostred obce nájdeme dve sakrálne stavby. Nenápadný rímskokatolícky kostol z obdobia okolo roku 1900 a starobylú stavbu kostola reformovanej cirkvi. Tento stredoveký kostol, do reformácie zasvätený sv. archanjelovi Michalovi, patrí k najpozoruhodnejším stavbám Žitného ostrova. Je to dlhé jednolodie so svätyňou s klinovitým zakončením na východnej strane. Táto je rovnako široká ako loď, takže pri pohľade zvonku vyzerá stavba ako dlhý sálový kostol, ale vo vnútri dôsledne oddelená víťazným oblúkom. Na južnej strane sú v stene svätyne i lode rovnaké okná s gotickými kružbami. Vo svätyni je neskorogotická hviezdicová klenba, ktorej rebrá dosadajú na neočakávane rôzne konzoly. Predstavujú typickú galériu neskorogotických kameňosochárskych tvarov. Vo svätyni je tiež zvláštny svätostánok, ktorého tvar môže vysvetliť len reštaurátorský výskum. Možno rímsové vrstvenie jeho vežového nadstavca bolo predstavou kamenára o vytvorení renesančných tvarov na inak gotickej koncepcii svätostánku. Zriedkavé klinovité zakončenie svätyne sa viaže na území Slovenska na lokality s nedobádanou prítomnosťou krížovníckych reholí, pred a okolo roku 1300. Tu v Sokolciach je však svätyňa mladšia ako zadná západná časť lode.

Sharing