Collections Detail

Liptovský Michal

Liptovský Michal

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:13
Popis: Neveľká obec je v súčasnosti obkolesená dopravnými stavbami. Napriek tomu ostala krajinársky pekná s dominantným návrším, na ktorom stojí kostol sv. Michala archanjela. Je to stará historická lokalita, kedysi na strategicky významnom mieste, pri ústí potoka Ľupčianka do Váhu. Na tomto návrší sú stopy viacerých vrstiev osídlenia v prvých storočiach nášho letopočtu, potvrdené archeologickými nálezmi. Kresťanský kostol tu stál už pred vznikom súčasnej osady. Bol jedným z farských stredísk Liptova a slúžil viacerým dedinám, dokonca aj mestečku Ľupča pred prisťahovaním privilegovaných nemeckých hostí. Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela je jednoloďová stavba s polygonálne ukončenou svätyňou s gotickou rebrovou klenbou, ale ešte staršou sakristiou zaklenutou krížovou klenbou s ťažkými ranogotickými kamennými rebrami dosadajúcimi na kútové ihlancové konzoly s nábežnými štítkami. Spolu s úzkymi ranogotickými oknami, ktoré sa zachovali aj v severnej stene lode, možno loď a sakristiu datovať do obdobia okolo 1250. Okolo roku 1330 postavili novú, polygonálne ukončenú, svätyňu a spolu s ňou zaklenuli aj priľahlú časť lode. Vytvorili tak dlhšiu svätyňu s dvoma poľami rebrovej klenby, rovnako širokú ako loď. Rebrá dosadajú do steny podseknutím. K tomuto, pre región Liptova typickému gotickému architektonickému repertoáru obdobia okolo 1330, patrí aj južný vstupný portál – v profilovanom ostení s lomeným oblúkom vo vrchole je sedlové nadpražie vymedzujúce plochu tympanonu (Trstené, Smrečany). Tejto prestavbe zodpovedajú formou aj kamenné kružby v oknách svätyne. Na západnej strane lode je drevená empora s maľovanými postavami apoštolov, pravdepodobne z obdobia, kedy kostol slúžil protestantom (1649 – 1686). Sakrálnemu priestoru kostola dominuje vo svätyni rokokový oltár sv. Michala Archanjela rozšírený po stranách stenami s dverami. Nadstavce týchto stien tvoria bohaté ukončenia s ornamentmi a vázami. Kulisa veľkolepého stĺpového oltára s nadstavcom má mnoho rokokovej plastickej ornamentiky a celá stavba je veľmi vyspelou prácou rezbárskej dielne, sochy sú rustikálnejšie. Zaujímavý je hlavný oltárny obraz sv. Michala archanjela, ktorý je novší, namaľoval ho Jozef Hanula v roku 1898. Tento významný maliar veľmi dobre pochopil štýl rokokového oltára a obraz doplnil obdivuhodne harmonicky. K siluete kostola v Liptovskom Michale neodmysliteľne patrí veža drevenej zvonice nad vstupom do ohradeného areálu zo 17. storočia, ktorej šindľová strecha harmonizuje so strechou a vežičkou chrámu. V Liptovskom Michale má korene tradícia výroby papiera v Liptove, podobne ako v Ružomberku. Od roku 1594 do roku 1882 tu pracovala známa papiereň. Odoberali ho najmä premonštráti z turčianskeho konventu a po nich jezuiti, ktorí zásobovali univerzitnú tlačiareň v Trnave. V rokoch 1858–1888 tu bol farárom historik a významný národný buditeľ Štefan Nikolaj Hýroš.

Sharing