Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

  inštitúcia popis
Múzeum Slovenského národného povstania
Múzeum Slovenského národného povstania (MSNP) Múzeum SNP sídliace v budove Pamätníka SNP v Banskej Bystrici má celoslovenskú pôsobnosť a má k dispozícií 66 956 kusov múzejných zbierok a takmer 140 000 kusov archívnych zbierok.
Národné osvetové centrum
Národné osvetové centrum (NOC) Národné osvetové centrum je štátnou organizáciou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach, najmä v oblastiach: záujmová umelecká činnosť, vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť,výskumná činnosť a monitoring v kultúre,výstavná a prezentačná činnosť.
Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) Nitriansky samosprávny kraj je ako inštitúcia regionálnej samosprávy zriaďovateľom múzeí v územnej pôsobnosti kraja.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou na úseku ochrany pamiatkového fondu a vydáva rozhodnutia v správnom konaní. Je akreditovaný aj ako vedecko-výskumná inštitúcia.
Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria (SNG) Slovenská národná galéria je najvyššia centrálna galerijná inštitúcia Slovenska. Základným poslaním SNG je systematicky a cieľavedome zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať, sprístupňovať a kultúrno-výchovne využívať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasností s prihliadnutím na diela slovenskej kultúry.
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica (SNK) Slovenská národná knižnica je národnou knižnicou Slovenskej republiky a jej sídlom je mesto Martin. V zmysle zákona najmä získava a trvale uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky, dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné dokumenty, je národnou bibliografickou agentúrou a špecializovaným konzervačným a reštaurátorským pracoviskom, ako aj špecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedičstva.
Slovenské národné múzeum
Slovenské národné múzeum (SNM) Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej spoločnosti a prírody.
Slovenský filmový ústav
Slovenský filmový ústav (SFU) Slovenský filmový ústav (SFÚ) uchováva a sprístupňuje filmové dedičstvo Slovenskej republiky. Základnou organizačnou jednotkou SFÚ pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum.
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) SĽUK je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku už od roku 1949. Jeho tvorba vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracováva do umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov.
Slovenský národný archí
Slovenský národný archív (SNA) Slovenský národný archív je najväčším a najvýznamnejším verejným archívom v Slovenskej republike. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať, sprístupňovať, a tým aj umožňovať využívanie archívnych dokumentov, ktoré pochádzajú z činnosti ústredných orgánov Slovenskej republiky a ich právnych predchodcov, dokumentov, ktoré majú celoštátny význam, ale aj dokumetov, ktoré SNA získal kúpou, darom, alebo na základe uzavretých depozitných zmlúv.
Štátna vedecká knižnica Prešov
Štátna vedecká knižnica (ŠVK) Prešov Štátna vedecká knižnica v Prešove je verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti. Systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby predovšetkým odborným a vedeckým pracovníkom, pedagógom, študentom, orgánom štátnej správy a samosprávy a podnikateľskej sfére v Prešovskom kraji.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) je v zmysle zákona verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
Trnavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj (TSK) Trnavský samosprávny kraj je ako inštitúcia regionálnej samosprávy zriaďovateľom šiestich múzeí a dvoch galérií v tomto kraji, ktoré sa zapojili do projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK.
Univerzitná knižnica Bratislava
Univerzitná knižnica Bratislava (UKB) Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršou vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Venuje sa knižničnej, informačnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti.
Vojenský historický ústav
Vojenský historický ústav (VHU) Vojenský historický ústav je vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie.