Zobrazenie webového obsahu

  inštitúcia popis
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre (MOS) Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je jediným zariadením svojho druhu v Bratislavskom kraji. Je zriadené v zmysle zákona č.189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti a je zamerané na
Múzeum Slovenského národného povstania
Múzeum Slovenského národného povstania (MSNP) Múzeum SNP sídliace v budove Pamätníka SNP v Banskej Bystrici má celoslovenskú pôsobnosť a má k dispozícií 66 956 kusov múzejných zbierok a takmer 140 000 kusov archívnych zbierok.
Národné osvetové centrum
Národné osvetové centrum (NOC) Národné osvetové centrum je štátnou organizáciou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach, najmä v oblastiach: záujmová umelecká činnosť, vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť,výskumná činnosť a monitoring v kultúre,výstavná a prezentačná činnosť.
Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) Nitriansky samosprávny kraj je ako inštitúcia regionálnej samosprávy zriaďovateľom múzeí v územnej pôsobnosti kraja.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou na úseku ochrany pamiatkového fondu a vydáva rozhodnutia v správnom konaní. Je akreditovaný aj ako vedecko-výskumná inštitúcia.
Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria (SNG) Slovenská národná galéria je najvyššia centrálna galerijná inštitúcia Slovenska. Základným poslaním SNG je systematicky a cieľavedome zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať, sprístupňovať a kultúrno-výchovne využívať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasností s prihliadnutím na diela slovenskej kultúry.
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica (SNK) Slovenská národná knižnica je národnou knižnicou Slovenskej republiky a jej sídlom je mesto Martin. V zmysle zákona najmä získava a trvale uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky, dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné dokumenty, je národnou bibliografickou agentúrou a špecializovaným konzervačným a reštaurátorským pracoviskom, ako aj špecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedičstva.
Slovenské národné múzeum
Slovenské národné múzeum (SNM) Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej spoločnosti a prírody.
Slovenský filmový ústav
Slovenský filmový ústav (SFU) Slovenský filmový ústav (SFÚ) uchováva a sprístupňuje filmové dedičstvo Slovenskej republiky. Základnou organizačnou jednotkou SFÚ pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum.
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) SĽUK je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku už od roku 1949. Jeho tvorba vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracováva do umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov.
Slovenský národný archí
Slovenský národný archív (SNA) Slovenský národný archív je najväčším a najvýznamnejším verejným archívom v Slovenskej republike. Jeho úlohou je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracúvať, sprístupňovať, a tým aj umožňovať využívanie archívnych dokumentov, ktoré pochádzajú z činnosti ústredných orgánov Slovenskej republiky a ich právnych predchodcov, dokumentov, ktoré majú celoštátny význam, ale aj dokumetov, ktoré SNA získal kúpou, darom, alebo na základe uzavretých depozitných zmlúv.
Štátna vedecká knižnica Prešov
Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK) Štátna vedecká knižnica v Prešove je verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti. Systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby predovšetkým odborným a vedeckým pracovníkom, pedagógom, študentom, orgánom štátnej správy a samosprávy a podnikateľskej sfére v Prešovskom kraji.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) je v zmysle zákona verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
Trnavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj (TSK) Trnavský samosprávny kraj je ako inštitúcia regionálnej samosprávy zriaďovateľom šiestich múzeí a dvoch galérií v tomto kraji, ktoré sa zapojili do projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK.
Univerzitná knižnica Bratislava
Univerzitná knižnica Bratislava (UKB) Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršou vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Venuje sa knižničnej, informačnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti.
Vojenský historický ústav
Vojenský historický ústav (VHU) Vojenský historický ústav je vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie.