Zobrazenie webového obsahu

The National Edification Centre (NEC)

Národné osvetové centrum (NOC)

Nám. SNP č. 12,
812 34, Bratislava 1
+421-2-204 71 202

Národné osvetové centrum je štátnou organizáciou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach, najmä v oblastiach: záujmová umelecká činnosť, vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť,výskumná činnosť a monitoring v kultúre,výstavná a prezentačná činnosť. NOC pri plnení svojich úloh spolupracuje s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, inštitúciami verejnej správy, samosprávami, tretím sektorom i širokou verejnosťou.

V rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska NOC realizovalo projekty „Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra“ a „Harmonizácia informačných systémov“, ktoré vytvorili centrálny systém pre všetky inštitúcie v rezorte kultúry, ktorých výsledkom sú centrálne registre kultúrnych objektov a centrálny portál kultúrneho dedičstva Slovakiana. Ďalším realizovaným projektom bola "Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra", v rámci ktorého vznikli digitálne filmové, textové, grafické, fotografické objekty a tiež Virtuálna exkurzia, ktoré na portáli Slovakiana komplexnou formou prezentujú kultúrne dedičstvo Slovenska.

www.nocka.sk