Zobrazenie webového obsahu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR)

Cesta na Červený most 6,
814 06, Bratislava
+421-2-204 64 111

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou na úseku ochrany pamiatkového fondu a vydáva rozhodnutia v správnom konaní. Je akreditovaný aj ako vedecko-výskumná inštitúcia.

Pamiatkový fond je evidovaný v ústrednom zozname, ktorý sa člení na registre hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a registre pamiatkových území, pod ktoré spadajú pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších súčastí kultúrneho dedičstva a sú chránené aj Ústavou Slovenskej republiky.

V rámci národného projektu Digitálny pamiatkový fond Pamiatkový úrad Slovenskej republiky digitalizuje najcennejšiu časť pamiatkového fondu, ktorá je lokalizovaná v pamiatkových územiach alebo je súčasťou svetového a európskeho dedičstva.

www.pamiatky.sk
Vzory vystupov