Zobrazenie webového obsahu

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum (SNM)

Vajanského nábrežie 2,
P. O. BOX 13,
810 06, Bratislava,
+421-2-20 469 114

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej spoločnosti a prírody. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok, prezentuje zbierkové fondy doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Rieši vedeckovýskumné úlohy a výsledky sprístupňuje verejnosti formou vydavateľskej a publikačnej činnosti. SNM zároveň plní funkciu koordinačného, metodického, odborno-poradenského, štatistického, vzdelávacieho a informačného centra pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike.

Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a vedecká knižnica. Pod jeho správu patria stovky objektov, vrátane národných kultúrnych pamiatok.

www.snm.sk

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine

Slovenské národné múzeum v Martine (ďalej len SNM v Martine) je jednou z najväčších a najstarších organizačných zložiek Slovenského národného múzea. Už od svojho počiatku získavalo zbierky vlastivedného charakteru (historické, etnografické, numizmatické, umelecko-historické, prírodovedné, archívne a knižné) z celého Slovenska a zo zahraničia. Od roku 2004 tvorí SNM v Martine sedem múzeí a spolu spravuje takmer trištvrte milióna zbierkových predmetov (z toho viac ako pol milióna sú zbierkové predmety z oblasti prírodných vied v Múzeu Andreja Kmeťa).

www.snm.sk

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské národné múzeum –  Hudobné múzeum

SNM-Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy, dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Pôsobí aj v Medzinárodnej asociácii  hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (IAML) a je národnou centrálou medzinárodného súpisu hudobných prameňov (RISM).

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice je špecializovaným umelecko-historickým múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje doklady o umelecko-historickom vývoji národnej kultúrnej pamiatky Zámok Bojnice, artefakty z vývoja neoslohov na území Slovenska, výtvarné diela starého umenia a umeleckého remesla.

www.bojnicecastle.sk

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské národné múzeum –  Múzeum Červený Kameň

SNM-MČK je špecializované múzeum, zamerané na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku s dôrazom na umelecko-historický charakter zbierkových predmetov a dejiny hradu Červený Kameň. Jadro jeho zbierkového fondu pochádza zo zvozov z opustených šľachtických objektov po roku 1945. Zbierkové predmety v rámci uvedenej špecializácie múzeum aj naďalej nadobúda, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje. Dominantnými zbierkami v zbierkovom fonde sú zbierka nábytku, zbierka obrazov, zbierka skla, keramiky a porcelánu a zbierka zbraní. Okrem toho sa tu nachádza aj zbierka starých grafík, zbierky plastík, textilu, kovov a rôznych predmetov a zbierka predmetov archívnej povahy. Veľkú časť aktivít zaberá starostlivosť o hradný palác, predhradia a priľahlý parkový areál s veľkým počtom kultúrnych pamiatok.

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje, sú sprístupnené verejnosti formou stálych expozícií, výstav a rôznorodých kultúrnych aktivít, ktoré sa tešia veľkej obľube najmä u detí a mládeže. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, v ktorej sídli múzeum.

www.snm.sk

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave

Múzeum dokumentuje dejiny jednotlivých Slovenských národných rád ako najvyššieho reprezentatívneho zákonodarného a štátoprávneho orgánu. Jednou zo základných činností Múzea je zbierkotvorná činnosť. Zbierkový fond sa viaže na jednotlivé SNR, ale aj na jej osobnosti a osobitosti podbradlansko-podjavorinského regiónu. Do zbierkového fondu sa postupne nadobudli predmety získané darom, kúpou, alebo vlastným výskumom. Z celkového počtu zbierkových predmetov 7 639, je 6372 pridelené evidenčné číslo.

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu dokladov hmotnej a duchovnej kultúry karpatských Nemcov. Pri svojom vzniku v roku 1994 múzeum nemalo žiadne zbierkové predmety, v roku 2016 ich počet dosiahol 6 300 kusov. Zbierky pokrývajú všetky oblasti života karpatských Nemcov,  má ucelenejšie kolekcie kameniny z Kremnice, smaltov z Matejoviec, filigránu zo Spiša a výtvarných diel autodidaktov. MKKN vydáva vlastnú edíciu Acta Carpatho-Germanica, doteraz vyšlo dvadsať zväzkov. V múzeu je špecializovaná knižnica. MKKN má okrem Bratislavy expozície v Nitrianskom Pravne, v Handlovej, v Martine a na Červenom Kameni.

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, najstaršie národnostné špecializované múzeum  s celoslovenskou pôsobnosťou, sa venuje dokumentácii základných etáp kultúrno-historického a sociálno-ekonomického vývoja Ukrajincov na Slovensku. 

Múzeum má tri expozície: Hlavná kultúrno-historická expozícia, Národopisná expozícia v prírode – skanzen a Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho.

Súčasťou zbierkového fondu Múzea ukrajinskej kultúry sú rozsiahle historické, národopisné, literárnovedné, umelecko-historické a iné zbierky, ktoré sa systematicky dopĺňajú. 
Počas svojej dlhej histórie získalo SNM-MUK množstvo pozoruhodných a jedinečných zbierkových predmetov. V súčasnosti eviduje okolo 70 000 zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty.

 ___________________________________________________________________________

 

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Regionálne múzeum s komplexnou múzejnou  dokumentáciou  vývoja  prírody a spoločnosti strednej a južnej časti stredoslovenského regiónu. Vo svojom zbierkovom fonde spravuje zbierkové predmety z oblasti prírodných a spoločenských vied v celkovom počte 183 103 kusov. V expozičných a výstavných priestoroch Thurzovho a Matejovho domu  a Tihányiovského kaštieľa realizuje prezentáciu zbierkového fondu.

 ___________________________________________________________________________

 

Múzeum Divadelného ústavu

Múzeum Divadelného ústavu zhromažďuje, spracúva a sprístupňuje muzeálne fondy
dokumentujúce divadelnú kultúru na Slovensku od obdobia vzniku prvej profesionálnej
divadelnej scény na našom území v roku 1920 až po súčasnosť. V súčasnosti spravuje
vyše 30 tisíc exponátov.

www.theatre.sk

 ___________________________________________________________________________

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum

LHM sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu – významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia, divadelné a hudobné súbory, spolky, tlačiarov a významné podujatia a udalosti. V zbierkovom fonde múzea sú staré a vzácne tlače, plagáty, bulletiny, archívne dokumenty, literárne a hudobné rukopisy, fotografie, výtvarné diela, zbierky z oblasti divadelníctva, ľudové a klasické hudobné nástroje a vecné pamiatky.  Múzeum spravuje expozície v Banskej Bystrici Múzeum - domov múz, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, Bábkarský salón, expozície v Pamätnom dome J.G.Tajovského v Tajove, v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach.

www.svkbb.eu/literarne-hudobne-muzeum

 ___________________________________________________________________________

 

Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku je múzeum s regionálnou pôsobnosťou. Sídli v zachovanom mestskom hrade a okrem toho spravuje dva meštianske domy. V expozíciách prezentuje históriu Kežmarku ako slobodného kráľovského mesta, dejiny cechov a remesiel, dejiny mestskej samosprávy, školstva, zdravotníctva ako aj meštiansku bytovú kultúru. Zbierkový fond múzea okrem toho obsahuje numizmatické, etnografické, archeologické a umelecko-historické zbierky. 

www.kezmarok.com

 ___________________________________________________________________________

 

Slovenské technické múzeum (STM)

Slovenské technické múzeum je celoštátnym špecializovaným múzeom so zameraním na komplexnú dokumentáciu dejín a vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike. Pôsobí ako ústredné informačné, metodické, koordinačné a vzdelávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie. Činnosť rozvíja aj prostredníctvom troch špecializovaných múzeí ‒ STM-Múzeum letectva v Košiciach, STM-Múzeum dopravy v Bratislave, NKP Solivar v Prešove a vysunutých expozícií ‒ Kaštieľ v Budimíre, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Vysunutá expozícia História baníctva na Spiši v Spišskej Novej Vsi. Múzeum spravuje tiež NKP Hámor v Medzeve, NKP Vysokú pec vo Vlachove a NKP Remorkér Šturec v Bratislave.

www.stm-ke.sk

_________________________________________________________________________

 

­­­

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Medzi jeho priority patrí cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokumentov. Zameriava sa na dokumentáciu vývoja prírodných vied, archeológie, histórie, národopisu a umeleckej histórie v regióne východného Slovenska.

_________________________________________________________________________

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

je špecializovaným pracoviskom s jedinečným zameraním a komplexnou múzejnou dokumentáciou. Vykonáva koordinačné, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej špecializácie. Základným poslaním múzea je zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie hmotných dokumentov o vývine a súčasnom stave ochrany prírody a jaskyniarstva a sprístupňovanie poznatkov formou múzejných prezentácií. Múzeum vedie Štátny zoznam osobitne chránených časti prírody a krajiny Slovenskej republiky, Národnú databázu jaskýň a poskytuje služby špecializovaného verejného archívu a špecializovanej knižnice.

_________________________________________________________________________

 

ÚĽUV – Múzeum ľudovej umeleckej výroby – otvorený depozitár

Vzniklo v roku 2008 ako špecializované pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Činnosť múzea sa zameriava na múzejnú dokumentáciu výtvarného prejavu ľudu, ľudového umenia a remesiel, domácej špecializovanej výroby a na činnosť organizácie ÚĽUV. Jeho poslaním je vytvárať prostredníctvom odbornej vedeckej a dokumentačnej činnosti predmetovú, textovú a obrazovú dokumentáciu ľudovej umeleckej výroby v minulosti a súčasnosti.

www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/muzeum-luv/

_________________________________________________________________________

 

Múzeum vo Svätom Antone

Barokovo-klasicistický kaštieľ vo Svätom  Antone bol dostavaný do dnešnej podoby v rokoch 1744 – 1750. Vlastnili ho dve významné rodiny a to Koháryovci a Coburgovci. V súčasnej dobe si návštevník môže v kaštieli pozrieť umelecko-historickú expozíciu s množstvom salónov, zariadených historickým nábytkom a inými umeleckými predmetmi. Na prízemí je poľovnícka expozícia dokumentujúca vývoj poľovníctva na Slovensku.

_________________________________________________________________________

 

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum je regionálne múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru. Múzeum vykonáva metodicko-koordinačnú a kontrolnú činnosť pre múzeá v TTSK. Špecializuje sa na históriu festivalu Dobrofest, dejiny knižnej kultúry, kampanológie, tehliarstva, Slovenského učeného tovarišstva a A. Bernoláka, M. Sch. Trnavského a bezstavovce v odbore paleontológie.

www.zsmuzeum.sk

_________________________________________________________________________

 

Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Plní funkciu krajského múzea, je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť drotárstva. Zbierkové predmety múzeum prezentuje v expozíciách a na výstavách. Expozície sa nachádzajú na hrade Strečno (Odkrytá minulosť, Kaplnka – Žofia Bosniaková, stredoveká dedina v podhradí – Paseka), v Čičmanoch – Objekty ľudovej architektúry Čičmany (Radenov dom – Čičmany, Čičmany, chimárna dedina, Dom č. 42 – Ľudové obydlie), v Terchovej (Expozícia Jánošík a Terchová) a v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach. Stála expozícia drotárstva bude po čiastočnej rekonštrukcii Budatínskeho hradu inštalovaná v treťom nadzemnom podlaží. Múzeum pripravuje niekoľko desiatok kultúrno-výchovných podujatí ročne.

_________________________________________________________________________

 

Vojenské historické múzeum Piešťany

Vojenské historické múzeum Piešťany súčasť Vojenského historického ústavu Bratislava. Odborné zameranie a špecializácia Vojenského historického múzea v zmysle ustanovení registračnej listiny spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. V oblasti svojej špecializácie voči iným múzeám plní koordinačné a metodické funkcie.

Jeho poslaním je pestovanie národného historického vedomia, hrdosti k vlastnej štátnosti a úcte k vojenským tradíciám slovenského národa, prezentácia rezortu Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v širokej verejnosti.

www.vhu.sk/

_________________________________________________________________________

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Trenčianske múzeum v Trenčíne je  odborná vedecko - kultúrna  inštitúcia vlastivedného typu so špecializovaným  zameraním  na uchovávanie a  prezentáciu artefaktov hmotnej a duchovnej kultúry širšieho regiónu Trenčianska. Patrí  k  najstarším vlastivedným inštitúciám na Slovensku. Jeho kontinuálna dominantne múzejná tradícia siaha až do r. 1877.

Zhromažďuje, uchováva, odborne spracúva a  multimediálnym spôsobom prezentuje zbierkové predmety v oblasti spoločenských a prírodných vied vo fondoch:

-     história - staršia história, dejiny umenia, militárie, numizmatika, topografia (faleristika,  sfragistika),

-     najnovšia história, národopis, archeológia, zoológia a botanika.

Veľkosťou, členitosťou, multifunkčnosťou, správou rôznorodých objektov, počtom uchovávaných zbierkových predmetov 170 876 ks. Je jednou z  tradičných, funkčných, progresívnych a turisticky vyhľadávaných pamiatkových destinácií.