Zobrazenie webového obsahu

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ŠVK)

Hlavná 99,
081 89, Prešov
+421-51-245 11 01

Štátna vedecká knižnica v Prešove je verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti. Systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby predovšetkým odborným a vedeckým pracovníkom, pedagógom, študentom, orgánom štátnej správy a samosprávy a podnikateľskej sfére v Prešovskom kraji.

V rámci národných projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska ŠVK vybudovala dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, ktoré je odborným pracoviskom ŠVK. Centrum dokumentuje tri základné oblasti - oblasť orálnej histórie, oblasť - hudobného dedičstva a oblasť rómskych remesiel.

www.svkpo.sk
www.portalsvk.sk