Zobrazenie webového obsahu

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB)

Ventúrska 263/11,
811 01, Bratislava - Staré Mesto-Staré Mesto

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršou vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Venuje sa knižničnej, informačnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti. Spravuje špecializovaný fond odbornej literatúry a historických dokumentov. Je konzervačnou knižnicou SR, depozitnou knižnicou a informačným strediskom NATO, OSN a UNESCO. Je správcom súborného katalógu periodík, národnou agentúrou ISSN, ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

UKB plní funkciu centrálneho dátového archívu digitálnych kultúrnych objektov – výstupov digitalizácie kultúrneho dedičstva SR, zabezpečuje ich trvalé uchovávanie a ochranu a nepretržitú prevádzku archívu. Získava a trvalo uchováva fond webových a pôvodných digitálnych prameňov, ktoré sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva SR.

www.ulib.sk
cda.kultury.sk
www.webdepozit.sk